« قبل ازاینکه این پل اعمارگردد، مردم با مشکلات زیادی روبرو بودند

« قبل ازاینکه این پل اعمارگردد، مردم با مشکلات زیادی روبرو بودند، بخصوص زمانیکه آب زیاد میبود ما مریضان خود را بالای شانه های خود الی فاصلۀ دو کیلو متری که درآنجا یک پل معمولی بود، به شفاخانه انتقال میدادیم، اطفال به وقت و زمان معین آن به مکتب رسیده...ادامه

تاریخ انتشار: 03 Aug 2021

با اعمار پروژه برق قریه ما را روشن ساخت

« برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات با اعمار پروژه برق قریه ما را روشن ساخت مردم از تلویزیون استفاده میکند از جهان باخبر شد اطفال ما شب ها در روشنی برق درس های خود را میخواند به اولین بار از لودسپیکر مساجد ما صدا آذان به گوش مردم قریه رسید در پهلوی این همه قبلآ مردم ما به کشور های ایران و پاکستان سفر میکردند تا یک لقمه...ادامه

تاریخ انتشار: 05 Jul 2021

احسان الله دانش آموز مکتب خانی خور مربوط مرکز ولایت خوست

قبلآ ما مکتب نداشتیم، زیر سایه درخت درس میخواندیم، در فصل تابستان که گرمی زیاد میشد ما قادر به تحمل آفتاب نبودیم ، وبه خانه میرفتیم، وقتیکه باران میبارید ، کتاب های ما را خراب میکرد، مجبور میشدیم تا باز هم به خانه برویم ، وقتیکه تشنه میشدیم آب دریا را مینوشیدیم، مریض میشدیم واز درس ها باز میماندیم. حالا برنامۀ ملی میثاق شهروندی برای ما مکتب اعمار نموده است بسیار خوش استیم. اگرشمال ویا هم باران...ادامه

تاریخ انتشار: 26 Jun 2021

قبل از آمدن برنامه ملی میثاق شهروندی مشکلات زیاد داشتیم

« قبل از آمدن برنامه ملی میثاق شهروندی مشکلات زیاد داشتیم سرک نبود وقتیکه مریض پیدا میشد موتر آمده نمیتوانیست به بسیار مشکل مریض خود را به شهرنیمروز میبردیم روزی هم شده که بخاطر نبود سرک مریض های ما از بین رفته  یک بوری آرد که از شهر میاوردیم سه صد افغانی کرایه میدا دیم از روز...ادامه

تاریخ انتشار: 19 Jun 2021

برنامه ملی میثاق شهروندی خانه های تاریک ما را روشن ساخت

برنامه ملی میثاق شهروندی خانه های تاریک ما را روشن ساخت ما قبلا برق نداشتیم از دنیا بی خبر بودیم در فصل تابستان در داخل خانه ها خواب شده نمیتوانستیم گرمی بود وقتی در بیرون خانه خواب میشدیم صبح که بیدار میشدیم گوش، بینی دهن ما از خاک پرمیشد وقتیکه میثاق شهروندی برق برای ما جور کرده از پکه استفاده میکنیم اطفال ما در روشنی درس میخواند از تلویزیون استفاده میکنیم از...ادامه

تاریخ انتشار: 19 Jun 2021

ما به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی صاحب برق شدیم

« ما به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی صاحب برق شدیم خانه های ما تاریک بود اطفال ما درس خوانده نمیتوانست در ولایت نیمروز تابستان هوا بسیار گرم میشه از دست گرمی اطفال و کهن سالان به امراض گوناگو مبتلا میشد حال شکر خدا برق داریم در خانه ها کولر های که به برق بسیار کم کار میکند استفاده میکنیم و اطفال ما در روشنایی برق درس های خود...ادامه

تاریخ انتشار: 19 Jun 2021

رشد زراعت و توانمند سازی روستاییان

افغانستان کشوریست که زنده گی ۹۰ در صد مردم آن وابسته به کشت و زراعت است. مردم دهات اکثراً مصروف کار در کشتزار های زراعتی خود هستند که از طریق عاید آن، زنده گی خود را به پیش میبرند. باشنده گان کشور ما در دهه های اخیر به اثر جنگ های تحمیل شدۀ خانمان سوز،  تمام دار و ندار خود را از دست داده...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

رشد زراعت و توانمند سازی روستاییان

افغانستان کشوریست که زنده گی ۹۰ در صد مردم آن وابسته به کشت و زراعت است. مردم دهات اکثراً مصروف کار در کشتزار های زراعتی خود هستند که از طریق عاید آن، زنده گی خود را به پیش میبرند. باشنده گان کشور ما در دهه های اخیر به اثر جنگ های تحمیل شدۀ خانمان سوز،  تمام دار و ندار خود را از دست داده...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

قهرمانان معارف

ازجملِۀ عوامل اساسی پیشرفت کشور یکی هم آموزش وپرورش است. کشورهاییکه در این زمینه اقدامات بنیادی نموده اند و اساس تعلیم را به صورت درست نهاده اند، امروز از هر نگاه به خود متکی اند. هرگاه اهمیت تعلیم وتربیت را از بعد دینی آن بنگریم، الله پاک برای حضرت آدم علیه السلام اولین انسان زمین، اسمای اشیاه وپدیده ها را آموخت و نخستین آیتی که به سرور انبیا و پیامبر بزرگ اسلام...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

برنامۀ ملی میثاق شهروندی وتلاش های انکشافی در ولایت لغمان

برنامۀ ملی میثاق شهروندی اگر از یک جهت خویش در تلاش فراهم آوری زنده گی مطلوب از رهگذر مالی واقتصادی مردم است، از جانب دیگر سعی میکند که ازنگاه معنوی نیز برای هموطنان ما زمینه های زنده گی بهتر را فراهم نماید. طوریکه از نام این برنامه هویدا است، میثاق شهروندی یک برنامۀ مردمی است و در راهکار دستاورد های انکشافی آن مردم شهر ها روستا ها همگام با دولت خویش نقش...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020