ما به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی صاحب برق شدیم

« ما به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی صاحب برق شدیم خانه های ما تاریک بود اطفال ما درس خوانده نمیتوانست در ولایت نیمروز تابستان هوا بسیار گرم میشه از دست گرمی اطفال و کهن سالان به امراض گوناگو مبتلا میشد حال شکر خدا برق داریم در خانه ها کولر های که به برق بسیار کم کار میکند استفاده میکنیم و اطفال ما در روشنایی برق درس های خود را میخواند ما از وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه ملی میثاق شهروندی خیلی خوش هستیم که زنده گی تاریکی مارا روشن ساخت.»

عبدالروف خزانه دار شورای انکشافی قریه رییس جمعه خان ولسوالی کنگ ولایت نیمروز.