با اعمار پروژه برق قریه ما را روشن ساخت

« برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات با اعمار پروژه برق قریه ما را روشن ساخت مردم از تلویزیون استفاده میکند از جهان باخبر شد اطفال ما شب ها در روشنی برق درس های خود را میخواند به اولین بار از لودسپیکر مساجد ما صدا آذان به گوش مردم قریه رسید در پهلوی این همه قبلآ مردم ما به کشور های ایران و پاکستان سفر میکردند تا یک لقمه نان برای فامیل خود پیدا کند با اعمار پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی جوانان ما پیش خانه خود مصروف کار شدند ما با اعمار این پروژه خیلی خورسند هستیم و امید داریم که این برنامه ادامه پیدا کند»

شمس الحق عثمانی باشنده قریه توغک ولسوالی تشکان ولایت بدخشان