برای ۳۷۳ خانواده نیازمند به ارزش ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار افغانی مواد خوراکی در ولایت دایکندی توزیع شد.

۲۹/سنبله/۱۳۹۹ - از طریق بانک های غله جات برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به ارزش  ۱ میلیون و ۳۶۱ هزار افغانی مواد خوراکی برای ۳۷۳ خانوادۀ بی بضاعت بوسیلهٔ ۱۹ شورای انکشافی قریه مربوط نیلی مرکزولایت دایکندی، توزیع گردید. این کمک ها توسط روستاییان و برنامۀ وجه مالی برای مشارکت اجتماعی (SIG)  برای  روستاییان مربوط به شوراهای انکشافی پایین باغ لذیر، بالا باغ لذیر، یرک لذیر، قلقدر...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

کار اعمار یک پل آهنکانکریتی به طول ۲۵ متر در ولایت سمنگان جریان دارد .

۳۰/سنبله/۱۳۹۹- کار ساخت یک پل آهن کانکریتی برنامۀ ملی میثاق _شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات به هزینۀ ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار افغانی در قریه دولت آباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان جریان دارد. پل مذکور دارای ۲۵ متر طول و ۳۵۰ سانتی متر عرض می‌ باشد. کار ساخت این پل ۸۵ درصد پیش رفته است و پس از تکمیل پروژه ۳۵۷ خانواده از مزایای آن مستفید می شوند. قابل ذکر...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

کار احداث یک پروژۀ انکشافی برای کوچی های نیمه سیار در ولایت کندز آغاز شد.

۲۵/سنبله/۱۳۹۹ - کار احداث یک پروژه انکشافی برای کوچی های نیمه سیار از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت کندز رسماً افتتاح گردید. پروژۀ مذکور شامل، شبکه آب آشامیدنی صحی است که دو عدد جنراتور، دو اطاق ۳ متره برای حفظ جنرتورها، دو ذخیره اب به ظرفیت ۱۶ متر مکعب بوده که به هزینه ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار افغانی ساخته میشود و قرار است حدود...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

کار اعمار یک دیوار محافظوی به طول ۳۶۲ متر در ولایت کنر تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد.

۲۴/سنبله / ۱۳۹۹- با اعمار یک دیوار محافظوی در ولایت کنرحدود ۴۰۰ جریب زمین زراعتی اهالی درمقابل تخریب سیلاب ها محافظت میشود. این دیوار که دارای ۳۶۲ مترطول میباشد درجریان اعمار آن ۲۷۳۰ روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی فراهم گردیده است. دیوار مذکوربوسیلهٔ شورای انکشافی قریهٔ گورو مربوط ولسوالی دره پیچ ولایت کنر از طرف برنامهٔ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

برای ۵۶۰ تن دانش آموز در ولایت کندهار، زمینۀ بهترآموزش مساعد میشود.

۱۵/سنبله/۱۳۹۹- ۵۶۰ تن دانش آموزبا اعمار یک مکتب درولایت کندهار، از محیط سالم و مناسب آموزش بهره مند میشوند. این مکتب که دارای ۶ صنف درسی، ۱ د فتر اداری، ۳ تشناب و یک چاه آب آشامیدنی به عمق ۶۰ متر میباشد، کارساخت آن ازطرف شورای انکشافی قریۀ مدد خان مربوط ولسوالی شګی ولایت کندهار جریان دارد. در جریان ساخت پروژۀ متذکره، برای کارگران فنی وغیر فنی ۲۴۵۰ روزکاری فراهم خواهد شد...ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020

برای ۳۶۰ تن دانش آموز در ولایت خوست، زمینۀ بهترآموزش مساعد میشود.

۴/سنبله/۱۳۹۹- ۳۶۰ تن دانش آموزبا اعمار یک مکتب ابتداییه در ولایت خوست، از محیط سالم و مناسب آموزش بهره مند میشوند. این مکتب که دارای ۱۲ صنف درسی، ۲ دفتر اداری، ۵ تشناب ویک چاه آب آشامیدنی میباشد، کارساخت آن ازطرف شورای انکشافی قریۀ زنده خیل مربوط ولسوالی تنی ولایت خوست جریان دارد. درجریان ساخت پروژۀ متذکره، برای کارگران فنی وغیر فنی ۴۷۵۶ روزکاری فراهم خواهد شد....ادامه

تاریخ انتشار: 21 Sep 2020