مالداری و زراعت

هدف از پروژۀ زراعت و مالداری  قریه (CLAP) افزایش محصولات زراعتی و مالداری و بهبود مصؤونیت غذایی برای حدود ۱۷۰۰۰۰خانوادۀ روستایی در ولسوالی های منتخب ولایات کابل، پروان و لوگر میباشد. این پروژه همچنان اختلافات جندر را با بلند بردن سطح شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان، کاهش میدهد. پروژۀ (CLAP) روی افزایش دارایی های تولیدی، مهارت ها، خدمات، تکنالوژی و فرصت های عایداتی خانواده های مورد نظرتمرکز می نماید. گروه های مورد نظر شامل دهاقین کم زمین و مالداران بی بضاعت، خانواده های فاقد زمین، زنان ، خانواده های به سرپرستی زنان، و کوچی های مستقر و درحال سفرمیباشند.   این پروژه شامل سه جزء ذیل میباشد:

(الف) انکشاف قریه: به شمول زیربناهای تولیدی و تقویت بنیادی: هدف این جزء، تقویت ظرفیت قریه ها، بوسیلۀ حمایت از زیربناهای کوچک بمنظور افزایش حاصلات زراعتی میباشد. همچنان ارتقای ظرفیت سازمان های  روستایی و ادارات حکومتی محلی، جهت رسیده گی به مسائل مربوط به مالکیت و پایداری را نیز به عهده دارد.

(ب) انکشاف مالداری و زراعت: هدف این جزء پروژه، کاهش فقر و افزایش مصؤونیت غذایی میباشد. دراین زمینه بیشتر تمرکز بالای خانواده های به سرپرستی زنان، گروه های آسیب پذیر و در حاشیه قرار گرفتۀ قریه ها میباشد و برای آنها شیوه ها و بسته های مناسب مالداری و زراعتی معرفی میشود و تا حدودی در زمینۀ انکشاف زنجیرۀ ارزش و اتصال آن به بازار های تجاری نیز پیشتیبانی صورت میگیرد.

(ج) مدیریت پروژه: حمایت از پالیسی و برنامۀ جوانان مسلکی: هدف این جزء بالا بردن سطح همآهنگی پروژه و ارائۀ پیشتیبانی تخنیکی به تیم حمایوی پروژه میباشد. این پروژه، هزینۀ برنامۀ جوانان مسلکی، وجوه حمایت از پالیسی و تسهیلات ویژۀ مالی را نیز تأمین میکند.

پروژۀ زراعت و مالداری قریه (CLAP) از سوی صندوق وجهی بین المللی توسعۀ زراعت (IFAD) تمویل و توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تطبیق می شود. وزارتخانه های زراعت، آبیاری و مالداری و احیأ و انکشاف دهات درین زمینه تفاهم نامه یی را به امضأ رسانیده اند که طبق آن، وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی کمک تخنیکی را در جزء اول پروژۀ (CLAP)فراهم می کند.