میثاق شهروندی

برنامۀ ملی میثاق شهروندی بنیاد دورنمای تحقق خود کفایی برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. این برنامه، تعهد همکاری بین دولت افغانستان وهزاران قریۀ آن میباشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از تعهدات حکومت بوده تا خدمات ابتدائی را مطابق به اولویت بندی مردم در تمامی قریه ها و شهرهای افغانستان ارائه نماید. این برنامه بر اساس پلانگذاری و گزارش دهی مالی به سطح هرقریه متحد، ساخته شده است، مردم قریه اهداف انکشافی خویش را نظارت کرده، کیفیت خدمات ارایه شده را تحت نظارت داشته و شکایات خویش را به مقامات و جامعۀ مدنی گزارش می دهند. برنامۀ ملی میثاق شهروندی انکشاف همه شمول و حسابدهی را در تمامی سطوح حکومتداری بهبود می بخشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی صدای گروههای آسیب پذیر چون زنان، عودت کننده گان و فقرا می باشد و این نشان دهندۀ حضور مثبت حکومت افغانستان در مناطقیست که قبلا در آنجا عدم قانونیت و فقر حکم فرما بوده است.

معلومات فعلی


13,149

قریه های نائل شده

13,059

شوراهای انکشافی منتخب قریه ها

269,929

اعضای ثبت نام شده شورای انکشافی قریه

50

فیصدی اعضای (%)

12,966

پلانهای انکشافی تکمیل شدۀ قریه

2,732

کلستر شوراهای انکشافی قریه ها یا شوراهای گذر ثبت نام شده

2,717

پلانهای انکشافی تکمیل شده کلستر قریه یا شورای گذر

8,264

شوراهای انکشافی قریه ها با پروژه های فرعی تمویل شده

12,196

پروژه های فرعی تمویل شده

253,288,455

وجوه پرداخت شده (به دالر)

139,079,923

Utilized

13,760,675

مجموع مستفید شونده گان

.به زودی

3,528

قریه های تحت پوشش قرار گرفته شده با پلانهای انکشافی قریه و عودت کننده گان

56,215

تعداد مجموعی خانواده های مشخص شده به عنوان بیجاشده گان داخلی و یا عودت کننده گان

2,712

تعداد قریه های دریافت کنندۀ پول در مقابل کار

219,606

تعداد مجموعی خانواده های مستفید شونده پول در مقابل کار

720,794

تعداد مجموعی خانواده های مستفید شونده از پروژه های زیر بنایی

7,773,144

تعداد مجموعی روز های کاری ایجاد شده

اعضا قریه براساس منطقه

منطقهقریهاعضا شورامجموعاعضا کلیدی شورامجموع
مردفیصدی مردزنمجموع اعضااعضا کلیدی مرداعضای کلیدی مرد فیصدیاعضای کلیدی زناعضای کلیدی مجموعی
 2,83526,33150.8525,44849.1551,7795,669505,66649.9911,335
 2,64229,05850.2528,76749.7557,8255,287505,27249.9310,559
 2,17324,17250.2223,96249.7848,1344,356504,33649.888,692
 1,41216,31350.1216,23649.8832,5492,826502,82149.965,647
 1,93819,21950.5518,80049.4538,0193,877503,86349.917,740
 2,05920,88950.1920,73449.8141,6234,117504,11649.998,233
.به زودی

628

قیمت مجموع پروژه( میلیون به دالر)

805,296,488

مجموع بودجه تعهد شده

455,629,575

مجموع وجوه پرداخت شده به قریه ها

هدف برنامۀ ملی میثاق شهروندی عبارت از بهبود تأمین زیربناهای مهم و خدمات اجتماعی برای قریه های ذیدخل از طریق شوراهای انکشافی قریه های تقویت یافته میباشد.

پاسخ به مشکلات مهاجرت

میثاق شهروندی در مناطقیکه میزان بلند مهاجرین را پذیرا میشوند؛ خدمات، زمینۀ کاری و زمینۀ مناسب استقرار مجدد را فراهم می نماید. میثاق شهروندی از مدل انکشاف عمومی و همه شمول استفاده می نماید. این بدین معنی است که عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی و مردم بومی محل از فعالیت های انکشافی سود خواهند برد.... ادامه

کاهش فقر

برنامۀ ملی میثاق شهروندی از طریق استراتیژی های متعدد به عوامل فقر رسیدگی مینماید که هدف آن، نهادينه ساختن اقدام جمعی برای حصول اطمینان از استفادۀ تمام منابع روستایی (منابع بشری و اقتصادی) میباشد.... ادامه

زراعت و مالداری

هدف از پروژۀ زراعت و مالداری محلی {یا روستایی؟} (CLAP) افزایش بهره برداری زراعتی و مالداری و بهبود مصئونیت غذایی برای حدود ۱۷۰۰۰۰خانوادۀ روستایی در ولسوالی های منتخب ولایت های کابل، پروان و لوگر میباشد. این پروژه همچنان اختلافات جنسیتی را با بلند بردن سطح شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان، کاهش میدهد.... ادامه