بانک های غله جات

جهت کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در جریان موسم های بی حاصل (کم حاصل) و کاهش گرسنگی موسمی، برنامۀ ملی میثاق شهروندی با شوراهای انکشافی قریه ها برای ایجاد بانک های غله جات در قریه ها کار میکند و خانواده های ثروتمند ومتوسط، افراد و تاجران را برای کمک با فقیرترین خانواده ها ازین طریق تشویق میکند. برنامۀ ملی میثاق شهروندی از طریق شوراهای انکشافی تحلیل وتجزیۀ مفصل معیشت یا فقر را در هر قریه بخاطر شناسایی خانواده های فقیر و خیلی فقیر انجام میدهد. در بانک های غله جات، آسیب پذیرترین خانواده ها (معمولًا زنان، اشخاص دارای معلولیت، خانواده های به سرپرستی معتادان مواد مخدر و بیجا شده گان داخلی) مورد هدف قرار میگیرند.

بانکهای غله جات برای جمع آوری غله جات/اجناس مشخص شده به عنوان کمک ها ایجاد میشوند. این کمک ها میتوانند بصورت پول نقد یا جنس باشند که همیشه باید بصورت رضاکارانه صورت گیرد. برعلاوه، سهم گیری مردم قریه ها میتواند شامل اهدای مواد سوخت بخاری، لباس، کمپل و سایر اجناس فاسد نشدنی باشد که برای خانواده های آسیب پذیر قابل استفاده باشند.

شورای های انکشافی قریه و کمیتۀ های فرعی انکشاف قشر آسیب پذیر با مردم قریه ها کار میکنند و از طریق کمپاین دروازه به دروازه، جمع آوری اجناس، ترتیب اسناد اجناس، حصول اطمینان از مصؤونیت ذخیرۀ شان و توزیع مساویانه، عادلانه و هدفمند آنان همآهنگی دارند. شوراهای انکشافی قریه ها و کمیتۀ فرعی انکشاف قشر آسیب پذیر توسط کمیتۀ فرعی جوانان حمایت می شوند تا بصورت مشترک پلانی را بخاطر جمع آوری مواد غذایی و سایر اجناس برای خانواده های خیلی فقیر قریه طرح کنند.

شفافیت و حسابدهی در روند سهمگیری و توزیع مواد غذایی واجناس، یکی از اجزای اصلی ایجاد بانکهای غله جات است:

۱. کمیتۀ فرعی انکشاف قشر آسیب پذیر که توسط ساکنان قریه انتخاب میشود، فعالیت های کلی بانکهای غله جات را اداره میکند.

۲. شوراهای انکشافی قریه ها فعالیت های بانکهای غله جات را نظارت میکنند.

۳. اوراق معلوماتی بخاطر بلند بردن سطح آگاهی در مورد جمع آوری و توزیع بانکهای غله جات در قریه ها مورد استفاده قرار میگیرند.

۴. تمتمامی مواد کمک یا پول نقد کمک شده در کتاب های دخل و خرچ ثبت می گردد.

شوراهای انکشافی قریه ها و ساکنان قریه ها جهت حفاظت و نگهداری مواد غذایی با انتخاب ساحۀ مناسب به عنوان ذخیره نیز اطمینان حاصل می کنند.

۱ . ذخایر باید در یک محل (مکان) امن در مرکز قریه ها جابجا گردند.

۲. شخص صادق و حسابده باید به عنوان نگهدار ذخیره انتخاب گردد.

۳. محل ذخیره باید خشک و عاری از حشرات باشد.

۴. بخاطر جلوگیری از رطوبت، مواد غذایی بروی تخته های چوبی یا بوریاهای پلاستیکی گذاشته شوند.

۵. اقلامی که در معرض خطر خراب شدن قرار دارند در اولین فرصت توزیع شوند.

دستآوردها تا اکنون:

۱۱۱۴۵ بانک غله جات در سراسر کشور ایجاد شده اند.

۵.۱ میلیون دالر و ۳۹۱ جریب زمین زراعتی توسط مردم به بانک های غله جات هدیه گردیده است.

۹۰۱۱۹ خانواده فقیر تا حال ازین طریق کمک بدست آورده اند