برنامه ملی میثاق شهروندی خانه های تاریک ما را روشن ساخت

برنامه ملی میثاق شهروندی خانه های تاریک ما را روشن ساخت ما قبلا برق نداشتیم از دنیا بی خبر بودیم در فصل تابستان در داخل خانه ها خواب شده نمیتوانستیم گرمی بود وقتی در بیرون خانه خواب میشدیم صبح که بیدار میشدیم گوش، بینی دهن ما از خاک پرمیشد وقتیکه میثاق شهروندی برق برای ما جور کرده از پکه استفاده میکنیم اطفال ما در روشنی درس میخواند از تلویزیون استفاده میکنیم از حالات دنیا با خبر شدیم.»

محمد عیسی باشنده قریه حاجی رییس ولسوالی کنگ ولایت نیمروز