قهرمانان معارف

ازجملِۀ عوامل اساسی پیشرفت کشور یکی هم آموزش وپرورش است. کشورهاییکه در این زمینه اقدامات بنیادی نموده اند و اساس تعلیم را به صورت درست نهاده اند، امروز از هر نگاه به خود متکی اند. هرگاه اهمیت تعلیم وتربیت را از بعد دینی آن بنگریم، الله پاک برای حضرت آدم علیه السلام اولین انسان زمین، اسمای اشیاه وپدیده ها را آموخت و نخستین آیتی که به سرور انبیا و پیامبر بزرگ اسلام نازل شد، همانا آیۀ اقراء ازسورۀ مبارکۀ علق بود که بر مبنای آن به مثابه اولین پیام به حضرت  محمد صلی الله علیه وسلم دستور خواندن داده شد. پس با توجه به این اصل، به اهمیت و ارزشمندی بیحد آموزش و دانش در آیین مبارک اسلام پی میبریم. از همین است  که  انسان با بهره گیری از آموختن، در زنده گی خویش تغییرات شگرفی به بار آورد.

انسان به همت توانایی آموزش، توانسته است که موانع بزرگی را از راه رشد و انکشاف بشر دور نماید و این جهان را به شاهراه پیشرفت و تعالی رهنمون شود که تأمین روابط میان مردم و ایجاد سهولت ها و به میان آوردن وسایل پیشرفتۀ زنده گی از برکت پرداختن به همین آموزش و کسب دانش است. بر بنای همین  اصل برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات در کنار تطبیق پروژه های ساخت مکاتب و آموزشگاه ها در ساحات روستایی کشور، از راه پیاده کردن  پروژۀ اقراء زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی، اعمار ۶۰۰۰ مکتب را نیز روی دست دارد و از این رهگذر برای فرزندان وطن،  زمینه های بهتر آموزش و کسب دانش را فراهم میسازد.  

تا اکنون به تعداد مجموعی ۲۷۷ مکتب اقراء در سراسر  کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و همچنان کار اعمار بیش از ۴۲۹ مکتب دیگر تا حدود ۹۱ الی ۹۹ درصد به پیش رفته است که با به سررسیدن آن، تعداد زیادی از دانش آموزان کشور به ماحول مناسب و بهتر آموزش دسترسی می یابند. به  همین سلسله  قریۀ اول خان نیز که در یک موقعیت دور افتادۀ کوهستانی ولسوالی تنی ولایت خوست واقع است و مردم آن با وجود دچار بودن با فقر و غربت علاقمند فراگیری دانش و آموزش اند، از مزایای پروژۀ اقراء بهره مند شده اند.

این قریه با گذشت زمان، دانشمندان، کارشناسان و شخصیت های برجسته یی را به جامعه تقدیم داشته که تا اکنون این سلسله تداوم دارد. کودکان قریۀ اول خان از سالها بدینسو در شرایط وفضای نامناسب در محدودۀ یک خانۀ رهایشی به آموزش درس وتعلیم می پرداختند. زمانیکه در ماه عقرب سال ۱۳۹۷پروژۀ اقرا از سوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی در این ولایت آغاز گردید به صورت مجموعی، ساخت ۱۴۵ مکتب در ولایت خوست، برنامه ریزی شد. خوشبختانه این ولایت تحت پوشش برنامۀ ملی میثاق شهروندی، توانست چراغ دانش ومعرفت را  برای کودکان ۵۰۰ خانوادۀ هموطن ما در ولایت خوست روشن نماید.

هرچند که مردم نادار این روستا از ناحیۀ انرژی برق، کانالهای آبیاری زراعتی، سرک و غیره نیاز های اساسی زنده گی با مشکلات بزرگی مواجه بودند، اما مردم بیشتر از هر نیاز دیگر به  ارزشمندی آموزش و کسب دانش توجه نموده، اعمار یک مکتب اساسی را در پروژه های انکشافی خویش اولویت دادند. این مکتب که در یک زمین شخصی اعمار میگردد و زمین آن بوسیلۀ چنان قهرمانی پیشکش شده است  که تعداد اعضای خانواده اش به ۱۳ تن میرسد و عاید ماهانه اش از ۵ هزار افغانی بیشتر نیست. او دریور موتر کاستر یک مدرسۀ دینی دخترانه است که ماهانه ۳۵۰۰ افغانی معاش دارد. پسرش خیاط است که ماهانه حدود ۱۵۰۰ افغانی عاید به دست میآورد. این شخص با مناعت و با احساس، وکیل شاه خان نام دارد و رئیس شورای انکشافی قریۀ خود نیزاست. رحیم خان پکتین یکی از باشنده های روستای اول خان که محصل طب نیز میباشد، در رابطه به زنده گی شخصی و وضعیت روزگار وکیل شاه خان میگوید: « وکیل شاه خان را همه میشناسند که یک شخص غریب و نادار است. اینکه موصوف بر اساس یک تفکر ملی زمین خود را که نزدیک به ۵ میلیون افغانی ارزش دارد به منظور آموزش اولاد وطن برای ساختمان مکتب وقف کرده است، این یک عمل قهرمانی است. ما این مرد بزرگوار را ستایش میکنیم و از او سپاسگزاریم.» این مکتب که دارای ۱۲ صنف درسی، ۲ دفتر اداری، ۵ تشناب و ۲۵۰ متر احاطه میباشد، کار اعمار آن تا  اکنون حدود ۳۶ درصد به پیش رفته و با تکمیل آن، برای ۵۰۰  تن شاگرد روستایی، محیط مناسب آموزش فراهم میگردد.

در پایان سخن، گفته میتواانیم که هرگاه هر هموطن ما به مانند وکیل شاه خان، گامی مثبت ومؤثر برای آموزش فرزندان خود و کودکان سایرهموطنان خویش بردارد و  از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی با برنامه های آموزشی دولت خویش همراه و همآهنگ شود، آنگاه است که به تاریکی های جهل و بیدانشی نقطۀ پایان نهاده خواهد شد. از برکت علم و دانش، سطح مصیبت های جنگ، فقر وسایر نابسامانی ها روز تا روز کاهش خواهد یافت و یک افغانستان مرفه و آباد را به نسلهای بعدی خویش به میراث خواهیم گذاشت.

محمد داوود برهان