برنامۀ ملی میثاق شهروندی وتلاش های انکشافی در ولایت لغمان

برنامۀ ملی میثاق شهروندی اگر از یک جهت خویش در تلاش فراهم آوری زنده گی مطلوب از رهگذر مالی واقتصادی مردم است، از جانب دیگر سعی میکند که ازنگاه معنوی نیز برای هموطنان ما زمینه های زنده گی بهتر را فراهم نماید. طوریکه از نام این برنامه هویدا است، میثاق شهروندی یک برنامۀ مردمی است و در راهکار دستاورد های انکشافی آن مردم شهر ها روستا ها همگام با دولت خویش نقش بازی میکنند. برمبنای آموزه های این برنامه  به سلسلۀ فعالیت های پروژوی خویش، دیدگاه های مردم را تغییر داده و برای آنان و به طور خاص برای مردم قریه جات، روحیۀ زحمتکشی وتلاش برای زنده گی بهتر را آموزش داده است.

فعالیت های اقتصادی یک بخش از کارکرد های اجتماعی و گروهی شمرده میشود و تغییر دراین عرصه موجب تغییر در سایر ساحات فعالیت های اجتماعی انسانها میشود. بر اساس همین نکته به  تغییر اجتماعی ضرورت احساس میشود و این نیازمندی باعث شده است تا برنامۀ ملی میثاق شهروندی در هر قریه/ گذر یک یا چند شورای انکشافی ایجاد نماید و بتواند با سهمگیری و مشارکت مردم، برای تحقق اهداف خود تلاش ورزد. شوراهای  انکشافی، بوسیلۀ چهار عضوکلیدی آن ها مدیریت میشوند و در این تشکیل، خانم ها نیز حضور برجسته و سهم مساوی با مردان دارند. در رهبری شورا های انکشافی، سهم  ۵۰ درصدی زنان علاوه بر اینکه در عرصۀ کامیابی برنامه نقش مهم ایفا میکند، اثرات چشمگیر ومثبت در زمینۀ بالا بردن ظرفیت زنان و مشارکت وسیع آنان درجامعه نیز دارد. سهمگیری همسان زنان در امر تصمیم گیری بامردان از یک جهت  موجب میشود  تا زنان دیگر نیز تشویق شوند و در تطبیق برنامه نقش فعال بازی کنند و از جانبی هم مراعات اصل تساوی جنسیتی « جندر» در برنامۀ ملی میثاق شهروندی را دربر دارد. به همینگونه، در انتخاب پروژه، حل منازعات، نظارت و ا رزیابی، حسابدهی به مردم و اصل شفافیت در برنامه، نقش همسان زنان ومردان علاوه برمراعات اصل جندریا تساوی جنسیتی، نمایانگر عدم تبعیض میان مردان وزنان  نیز است.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی پروژه هایی را تطبیق میکند که همه مردم « اعم از شهری وروستایی» از مزایای آن مستفید شوند، هم جوابگوی نیاز مندی های آنان باشد وهم  در بلند مدت در زمینۀ رفاه و انکشاف، تأثیرات مثبت و چشمگیر از خود  به جا بگذارد.

از همینرو برنامۀ ملی میثاق شهروندی از آوان آغازین روز های فعالیت خویش تا اکنون، در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان، به شمول ده درصد سهم مردم، به ارزش حدود ۲۹۰ میلیون و ۸۲ هزار افغانی مجموعاْ ۲۲۶ پروژه انکشافی  تحت کار دارد که از این جمله ۱۰۶ پروژه تکمیل شده  و ۱۲۰ پروژۀ دگر آن دردست ساختمان است.

با تطبیق این پروژه ها، در حدود ۳۱۸۵۸ روز کاری برای مردم در ولایت لغمان فراهم شده  که  ۳۲۵۵۲ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند، سیستم  های منظم آبیاری برای مردم ایجاد شده، سهولت های ترانسپورتی فراهم شده و از انرژی برق شهری بهره مند  گردیده اند.

تعهد مستحکم رئیس جمهور کشور در زمینۀ تقویت برنامۀ ملی میثاق شهروندی، کمک های منظم حکومت و سهمگیری داوطلبانۀ مردم در تطبیق پروژه های برنامه، عوامل برجستۀ موفقیت های برنامۀ ملی میثاق شهروندی به شمار میرود.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات