برنامه انکشاف کوچی ھا

برنامه ملی میثاق شھروندی وزارت احیا و انکشاف دھات، انکشاف ھمه شمول و حسابدھی را در تمامی فعالیت ھای خویش بھبود بخشیده و گروه ھای آسیب پذیر مانند زنان، جوانان، عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی، کوچی ھا، افراد دارای معلولیت، فقرا و سایر اقشار آسیب پذیر را توانمند می سازد تا صدای آنھا شنیده شده و در زندگی آنھا تغییر مثبت رونما گردد.

کوچی ھای افغانستان از جمله باشنده گان آسیب پذیر درکشور می باشند که برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی آنھا طی سالیان متمادی توجه اندکی صورت گرفته است. عدم توجه به اولویت ھای انکشافی کوچی ھا سبب عقب مانی کوچی ھا به خدمات با کیفیت و سھم فعال آنھا در برنامه ھای انکشافی گردیده است.

خوشبختانه بخشھای مختلف جامعه به ویژه قشرآسیب پذیر کوچی ھا شامل اھداف انکشافی برنامه ملی میثاق شھروندی میباشد که به ھمین منظور طرح گردیده است. « برنامه انکشاف کوچی ھا » برنامه ملی میثاق شھروندی به منظور تطبیق برنامه انکشاف کوچی ھا، در ابتدا نشست ھا و ورکشاپ ھای مشورتی را با نماینده گان کوچی ھا انجام داد. درسال ۲۰۱۷ میلادی نشست ھا و ورکشاپ ھای ھماھنگی کوچی ھا از سراسر کشور درکابل و به سطح زون ھا و ولایات مربوط دایرگردید که درین نشست ھا مشکلات کوچی ھا وجستجوی راه حل ھای مناسب آن بوسیلۀ خود کوچی ھا طی کار ھای عملی مشخص گردید .

برنامه ملی میثاق شھروندی مصمم است تا ۹۰۲ شورای انکشافی ایلبند را در سراسر کشور برای کوچی ھا از طریق پروسه انتخابات شفاف و دیموکراتیک ایجاد نماید تا کوچی ھا بتوانند ازخدمات انکشافی برنامه ملی میثاق شھروندی درعرصه ھای دسترسی به آب آشامیدنی صحی، انرژی برق، و ترانسپورت مستفید گردند.

دست آورد ها!

۷۳۴ شوراهای کوچی ها یا ایلبند ایجاد گردیده است.

۴۶۶ پروپوزل پروژه ترتیب گردیده است.

۲۴۰ پروژه تمویل مالی گردیده است

۹۳ پروژه تحت کار است که توقع میرود ۹۲۵۷۴ روز کاری را در مجموع ایجاد کند