وجه انکشافی نقدی برای ساختمان، حفظ ومراقبت (MCCG)

ادغام مجدد و شمولیت بھترعودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی در قریه ھا یکی از مواردی است که برنامۀ ملی میثاق شھروندی بالای آن متمرکز میباشد. برنامۀ فرعی وجه انکشافی به منظور اشتغال زایی کوتاه مدت برای آسیب پذیرترین خانواده ھا و تأمین وجه مالی برای زیربنا ھای بنیادی در قریه ھایی که بیشترین بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان را داراست، در نظر گرفته شده است.

این برنامه ۳۵ درصد خانواده ھای قریه ھا (که میزبان برای مھاجرین داخلی استند) را حمایت می کند تا در فصل بیکاری و بی حاصل حمایت شوند، گرسنگی موسمی کاھش یابد، زیربنای موجوده مراقبت/ ترمیم گردد و زیربناھای کوچک که خارج از حیطه فعالیت ھای ساختمانی برنامۀ ملی میثاق شھروندی است (به شمول ساخت صنف ھای درسی)، اعمار گردد.

برنامۀ فرعی وجه انکشافی نقدی برای ساختمان، حفظ ومراقبت به روند برنامه ریزی انکشافی قریه ھا کمک می کند. نقشۀ منابع و تحلیل وتجزیۀ معیشت/فقر در تخصیص بودجه (کدام منابع برای ترمیم اند و کجا زیربنای جدید ساخته شوند) و تحت پوشش قراردادن مردمان واجد شرایط، مھم پنداشته می شود.

 

دستآوردها

ایجاد ۱.۴۸ میلیون روز کاری برای

کارگران ماھر و غیر ماھر با تکمیلی ۷۸۹ پروژه