کاهش فقر

برنامۀ ملی میثاق شهروندی از طریق استراتیژی های متعدد به عوامل فقر رسیده گی مینماید که هدف آن، نهادينه ساختن اقدام جمعی برای حصول اطمینان از استفادۀ تمام منابع روستایی (منابع بشری و اقتصادی) میباشد.

نخست، برنامۀ ملی میثاق شهروندی، تمام قریه را شامل یک پروسۀ تحلیل وتجزیه مینماید که در آن توزیع منابع در قریه ها، دسته های مختلف اجتماعی (ثروتمند، متوسط، فقیر و بسیار فقیر)، شناسایی موسم کار و مزد، گرسنگی موسمی و میکانیزم های مقابله با آن، و همچنان عواید و مصارف خانواده های فقیر مشخص میگردد. یافته های این تحلیل وتجزیه در جریان تهیه پلان انکشافی قریه، بررسی میشود تا اطمینان حاصل گردد که مسائل کلیدی در پلان های قریه در نظر گرفته میشوند. 

دوم، برنامۀ ملی میثاق شهروندی، سیستم انتخابات برنامۀ همبستگی ملی را با ایجاد واحد های انتخاباتی در هر قریه بهتر ساخته  است که هر فرد به شمول اقشار در حاشیه قرار گرفتۀ قریه میتواننداز طریق واحد های انتخاباتی، نماینده گان خود (یک مرد و یک زن) را انتخاب نمایند.

سوم، در حال حاضر کمیته های فرعی هرشورای انکشافی قریه، شامل کمیته های زراعت، صحت، معارف، گروه های آسیب پذیر، محیط زیست و جوانان میباشند. کمیته های صحت و معارف مسؤولیت دارند تا تقاضا برای خدمات  صحت و معارف را ایجاد نمایند.

کمیته های زراعت و محیط زیست، منابع اقتصادی و بشری نهفته را فعال میسازند. به همین ترتیب دهاقین وظیفه دارند تا زمین های استفاده نا شده و کمتر استفاده شده و اینکه چگونه می توان از  این زمین ها به شکل خوبتر استفاده نمود، را شناسایی نمایند تا خانواده های فاقد زمین بتوانند جهت زرع محصولات به زمین های زراعتی دسترسی پیدا کنند. در حالیکه، مسؤولیت کمیته های مذکور، شناسایی و ارزیابی تمام منابع طبیعی و اینکه چگونه این منابع بطور مداوم به نفع خانواده های فقیر استفاده شوند، میباشد.

 

 چهارم، کمیته های فرعی انکشاف گروه های آسیب پذیر در هر قریه وظیفه دارند تا کمپاینی را جهت کاهش گرسنگی موسمی در میان آسیب پذیرترین گروه ها و خانواده های بسیار فقیر که طی هر سال کمبود مواد غذایی را تجربه کرده اند، راه اندازی نمایند. برنامۀ ملی میثاق شهروندی، ذخایر(بانک های)غله جات رادر روستا ها ایجاد می نماید. هدف آن بسیج خانواده های ثروتمند و متوسط، افراد دارای کسب و کار، مالکین زمین های زیاد و افرادی که رهسپار مناطق شهری (داخل و یا خارج از کشور) شده اند، میباشد تا آنها مواد غذایی فاسد ناشدنی (خام)، لباس، کمپل یا پول را جهت کمک منظم به حدود۱۰فیصد خانواده های بسیار فقیر فراهم کنند که در موسم های بیکاری و کم حاصلی نیازهای ابتدائی خود را برآورده ساخته بتوانند. بر علاوه، در مناطقی که عودت کننده گان / بی جاشده گان داخلی بیشتر میباشند، برنامۀ ملی میثاق شهروندی، وجوه مشابه را تا ۲۰۰۰ دالر امریکایی به آنعده شورا های انکشافی قریه ها که موفقانه ذخایرغله جات (بانک های غذایی) را ایجاد کرده اند، پرداخت مینماید.

بالاخره، برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخاطر حمایت از مردم مالدار آسیب پذیر با نماینده گان مردم مالدار سراسر کشور کار خواهد کرد تا میکانیزمها و استراتیژی های مناسبی را غرض حمایت از مردم کوچی و نیمه مقیم ایجاد کنند. اخیراً نماینده گان کوچی ها از ۲۶ ولایت در یک ورکشاپ آموزشی توافق کردند که در ابتدا جلسات ماهانه و سپس جلسات سه ماهه را برگزار نموده و دراولین مرحله، نقشۀ مسیر های حرکت خود را تهیه نمایند تا از ماهیت  بین الوزارتی برنامه استفاده شده و برای آنها کلینیک های سیار، خدمات آموزشی (خصوصی) و خدمات کلیدی وترنری، برنامه ریزی گردد. فعالیت های بالقوه، شامل آموزش معلمان برای مردان و زنان کوچی میباشد تا اطمینان حاصل گردد، آنعده کودکانی که با خانواده های خود سفر میکنند، بتوانند در صنف ها و برنامه های آموزشی وترنری شرکت کنند و خدمات اولیه را برای مواشی خود فراهم نمایند. کوچی های نیمه مقیم، بخشی از پلان انکشافی قریه بوده واز طریق کمیته های مختلفی که در زمینۀ کاهش فقر کار می کنند به مشکلات آنهارسیده گی صورت میگیرد.