پاسخ به مشکلات مهاجرت

برنامۀ ملی میثاق شهروندی درمناطقی که میزان بلند مهاجرین را دارا باشد؛ خدمات، اشتغال و زمینۀ مناسب استقرار مجدد را فراهم می نماید. میثاق شهروندی از مدل انکشاف عمومی و همه شمول استفاده می نماید. بدین معنی که عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی و مردم اصلی قریه از فعالیت های انکشافی سود خواهند برد. برای ارایۀ خدمات ابتدائی به عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی و مردم اصلی قریه، بودجۀ لازم از طرف برنامۀ ملی میثاق شهروندی فراهم خواهد شد تا اینکه از رقابت منفی بالای منابع، جلوگیری صورت گیرد. برنامۀ فرعی (وجوه نقدی برای حفظ و مراقبت و اعمار) که جزء برنامۀ ملی میثاق شهروندی میباشد، زمینۀ کار موسمی و اموری را که به تعداد زیاد کارکنان در یک وقت ضرورت دارند، برای بیشتر از یک بر سه حصۀ خانواده های قریه جات، با مدنظر گرفتن فقیرترین خانواده ها (در مناطقی که تعداد زیادی از عودت کننده گان و بیجاشده گان موجود اند) فراهم می نماید تا آنها بتوانند از این فرصت ها برای زندگی عادی شان در فصل های بیکاری و عاید کم استفاده کنند.