قبل از آمدن برنامه ملی میثاق شهروندی مشکلات زیاد داشتیم

« قبل از آمدن برنامه ملی میثاق شهروندی مشکلات زیاد داشتیم سرک نبود وقتیکه مریض پیدا میشد موتر آمده نمیتوانیست به بسیار مشکل مریض خود را به شهرنیمروز میبردیم روزی هم شده که بخاطر نبود سرک مریض های ما از بین رفته  یک بوری آرد که از شهر میاوردیم سه صد افغانی کرایه میدا دیم از روزیکه برنامه ملی میثاق شهروندی برای ما سرک ساخته تمام مشکلات ما از ناحیه سرک مرفوع شده مریض به اسرع وقت به مرکز صحی انتقال داده میتوانیم مواد مورد ضرورت ما به مصرف کم به خانه های ما میرسد هر لحظه که موتر کارداشته باشیم پیش خانه های ما موتر پیدا میشه ما از برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات تشکری میکنم که این مشکل ما را حل ساخت.»

حاجی محی الدین باشنده قریه یوسف خروت ولسوالی کنگ ولایت نیمروز