تماس با ما

جستجوی رسانه ها

 وزارت احیا و انکشاف دهات

              ایمیل:  b.musawer@ccnpp.org/ Info@ccnpp.org

             لیفون: 0700660564 /0700156705

 شکایت

  وزارت احیا و انکشاف دهات

                ایمیل: grievance@ccnpp.org

             تلیفون: 0705552727 /0729077780

               

 اداره مستقل ارگان های محل

         ایمیل: urban.grievance.handling@ccnpp.org 

        تلیفون: 0777777817