احسان الله دانش آموز مکتب خانی خور مربوط مرکز ولایت خوست

قبلآ ما مکتب نداشتیم، زیر سایه درخت درس میخواندیم، در فصل تابستان که گرمی زیاد میشد ما قادر به تحمل آفتاب نبودیم ، وبه خانه میرفتیم، وقتیکه باران میبارید ، کتاب های ما را خراب میکرد، مجبور میشدیم تا باز هم به خانه برویم ، وقتیکه تشنه میشدیم آب دریا را مینوشیدیم، مریض میشدیم واز درس ها باز میماندیم. حالا برنامۀ ملی میثاق شهروندی برای ما مکتب اعمار نموده است بسیار خوش استیم. اگرشمال ویا هم باران باشد ما به درس های خود ادامه میدادیم.« احسان الله دانش آموز مکتب خانی خور مربوط مرکز ولایت خوست ».