رشد زراعت و توانمند سازی روستاییان

افغانستان کشوریست که زنده گی ۹۰ در صد مردم آن وابسته به کشت و زراعت است. مردم دهات اکثراً مصروف کار در کشتزار های زراعتی خود هستند که از طریق عاید آن، زنده گی خود را به پیش میبرند. باشنده گان کشور ما در دهه های اخیر به اثر جنگ های تحمیل شدۀ خانمان سوز،  تمام دار و ندار خود را از دست داده اند که در این میان، بخش زراعت نیز به شدت متاثر شده است. اکثریت کاریز ها و بند ها تخریب شده، کانال های آبیاری زراعتی از بین رفته و در نتیجه در سراسر کشور هزاران جریب زمین زراعتی از کشت و زراعت باز مانده است .

از آنجایی که هدف هر حکومت و نظام دولتی، ارتقای سطح کلی معیشت و رفاه  زنده گی اعضای آن جامعه می باشد، بنابراین، بحث رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و مسئولان یک کشور باید در اتخاذ سیاست های پولی و مالی خویش، آنرا مد نظر قرار دهند.

رشد اقتصادی در طول زمانه ها، توجه دست اندرکاران اقتصاد را به خود جلب کرده است و این رشد، ناشی از افزایش درآمد افراد جامعه است. در جوامعی که اقتصاد در حال رشد باشد، درآمد سرانۀ افراد جامعه و سطح رفاه خانوار آنها در حال افزایش است. در کشور ما نیز تلاش های زیادی صورت میگیرد تا افراد جامعه اعم از روستایی وشهری به رفاه اقتصادی واجتماعی برسند تا در کل، جامعۀ ما به خود کفایی برسد و سطح اقتصاد ما ارتقا یابد. بر بنای این اصل از برنامه های انکشافی حمایت صورت میگیرد و در راستای توسعه وتعالی آن گامهای مهم برداشته  میشود.

خوشبختانه وزارت احیا و انکشاف دهات بخاطر تحقق این آرمان ملی،  نظر به سایر وزارت های دیگر در این بخش پیشتاز بوده که از طریق برنامه های مختلف انکشافی خویش زمینه های رفاه اقتصادی واجتماعی روستاییان کشور را مساعد ساخته است. از این جمله، یکی هم برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات است که هدف اصلی آن تقویت و انکشاف سکتور های بنیادی در قریه ها وقصبات کشور میباشد و در رأس این اهداف توجه خاص به رشد زراعت و تقویت بنیۀ مالی روستاییان مبذول میگردد. بنااً برنامۀ ملی میثاق شهروندی درکنار احداث واعمار صدها پروژۀ ضروری در سکتور های مختلف ترانسپورت، صحت، تأمین آب آشامیدنی صحی، معارف، انرژی وغیره، با توجه به اهمیت اعمار سیستم های آبرسانی برای زمین های زراعتی، هزاران پروژۀ اعمار کانال آبیاری زراعتی را در ۳۴ ولایت کشور روی دست گرفته که در مجموع کار عملی ۲۱۳۱ کانال آب زراعتی در سراسر کشور جریان دارد. این کانال ها که به هزینه یی بالغ بر ۳۲۲۷۴۰۲۰۱۹ افغانی اعمار میشوند، ۹۷۸۲۸۷ جریب زمین را در روستا های سراسر کشور، آبیاری خواهند کرد .

با اعمار این کانال ها اگر از یک طرف هزار ها جریب زمین زراعتی قابل کشت وزرع خواهند شد از طرف دیگر ده ها هزار کارگر فنی و غیر فنی با کار در این عرصه، عاید بدست آورده و لقمه نانی به فامیل و خانوادۀ خود مهیا خواهند کرد. گذشته از این، رشد زراعت، وفور محصولات زراعتی و عرضۀ آن به بازار، حقیقت دیگری است که با اعمار کانال های آبیاری زراعتی در روستا های کشور در کل میتواند  تغییرات چشم گیری در اقتصاد کشور و فامیل های دهاقین به میان آورد. همچنین داشتن سیستم منظم آبرسانی، به خودی خود، تولیدات زراعتی را افزایش میدهد.

 در کنار اینهمه، تعهد مستحکم جلالتمآب رئیس جمهور کشور در زمینۀ تقویت برنامۀ ملی میثاق شهروندی و حمایت ازآن، کمک های منظم حکومت و سهمگیری داوطلبانۀ مردم در تطبیق پروژه های برنامه، عوامل برجستۀ موفقیت های این برنامه به شمار میرود که درمجموع سکتور زراعت را انکشاف میدهد و افتصاد روستاییان کشور را تقویت می بخشد.