ساحات تحت پوشش

پوشش فعلی برنامه در مرحلۀ اول، متمرکز به ولسوالی های خیلی فقیرنشین و محروم از خدمات بوده و شامل ولسوالی ها در ۳۴ ولایت کشور و شهرهای هرات، جلال آباد، قندهار و مزار شریف  میباشد. تا سال ۲۰۲۶ تمامی ساحات روستایی وشهری در سراسر افغانستان تحت پوشش خدمات برنامه قرار خواهند گرفت.

 

(نقشۀ پوشش مرحلۀ۱، ۲ و ۳ با رنگ های مختلف)