ساخت مکاتب از طریق پروژه اقراء

بنابر هدایت خاص رئیس جمهور افغانستان به وزارت احیا و انکشاف دهات، برای برنامهٔ ملی میثاق شهروندی وظیفه سپرده شده است تا شش هزار مکتب را در ۳۴ ولایت کشور اعمار نماید. با اعمار این مکاتب برای دو و نیم میلیون طفل در قریه ها زمینهٔ مناسب و سالم آموزش فراهم خواهد شد، کیفیت تعلیم و تربیه بهبود یافته و برای هزاران تن زمینهٔ کاری در سراسر کشور مهیا می گردد.

با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور، بخش انجنیری برنامهٔ ملی میثاق شهروندی ۲۸ نقشهٔ مختلف را برای این مکاتب دیزاین کرده است و به چهار کتگوری تقسیم میشوند:

تعمیرهای ۶ صنفی، ۸ صنفی، ۱۰ صنفی و ۱۲ صنفی. برای ساخت این مکاتب از مواد ساختمانی محلی کار گرفته میشود.

کار ساخت تعمیر شش هزار مکتب در دو مرحله تکمیل میشود که در مرحلهٔ اول در ۱۷ ولایت کشور (کابل، ننگرهار، نورستان، لوگر، خوست، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، کندز، بلخ، فاریاب، هرات، بادغیس، قندهار، هلمند، ارزگان و زابل) ۲۶۴۷ مکتب اعمار خواهد شد.

دستآوردها:

۷۳۵ مکتب تکمیل شده است.

۶۴۰ مکتب تحت کار میباشد.

۲۶۴۷ مکتب در مجموع در مرحله اول برنامه اقراء پلان شده است.