خدمات حداقل معیاری

یکی از مواردی که برنامۀ ملی میثاق شهروندی را از برنامۀ همبستگی ملی متمایز می سازد؛ خدمات حداقل معیاری است. برخلاف برنامۀ همبستگی ملی، مردم قریه ها در برنامه ملی میثاق شهروندی دارای حداقل معیارهای تعیین و تعریف شده بوده و به خدمات ابتدائی دسترسی خواهند داشت. این خدمات از طرف مردم قریه نظارت گردیده و از طریق کارت های نمره دهی گزارش داده خواهند شد. خدماتیکه توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی ارائه می شوند، شامل موارد ذیل خواهند بود: