« قبل ازاینکه این پل اعمارگردد، مردم با مشکلات زیادی روبرو بودند

« قبل ازاینکه این پل اعمارگردد، مردم با مشکلات زیادی روبرو بودند، بخصوص زمانیکه آب زیاد میبود ما مریضان خود را بالای شانه های خود الی فاصلۀ دو کیلو متری که درآنجا یک پل معمولی بود، به شفاخانه انتقال میدادیم، اطفال به وقت و زمان معین آن به مکتب رسیده گی نمیتوانستند و از دروس خویش باز میماندند.

 حالا به فضل خداوند (ج) که ازسوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات برای ما این پل اعمار شد، تمام باشنده گان این قریه حتی مردم قریه های همجوارنیز ازبرنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات اظهارخوشی میکند.»

عبدالحمید منصوری، رئیس شورای انکشافی قریۀ دهنو، ولسوالی گلدره، ولایت کابل