برای ۳۷۳ خانواده نیازمند به ارزش ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار افغانی مواد خوراکی در ولایت دایکندی توزیع شد.

۲۹/سنبله/۱۳۹۹ - از طریق بانک های غله جات برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به ارزش  ۱ میلیون و ۳۶۱ هزار افغانی مواد خوراکی برای ۳۷۳ خانوادۀ بی بضاعت بوسیلهٔ ۱۹ شورای انکشافی قریه مربوط نیلی مرکزولایت دایکندی، توزیع گردید. این کمک ها توسط روستاییان و برنامۀ وجه مالی برای مشارکت اجتماعی (SIG)  برای  روستاییان مربوط به شوراهای انکشافی پایین باغ لذیر، بالا باغ لذیر، یرک لذیر، قلقدر سفلا، بوکالا، ده پاین سنگ موم، پای نیلی، کوهنده، فاتح محمد، میدان سرنیلی، پیتاب سرنیلی، زنبورخانه، حجدی سفلا، حجدی علیأ، غدار کهنه، پیتاب شیش سفلا، بادامک، جرف سفلا و جرف علیأ پیشکش گردیده که برای هر خانواده، ارد، بوره، روغن، چای خشک وبرنج توزیع گردید.