برای ۳۶۰ تن دانش آموز در ولایت خوست، زمینۀ بهترآموزش مساعد میشود.

۴/سنبله/۱۳۹۹- ۳۶۰ تن دانش آموزبا اعمار یک مکتب ابتداییه در ولایت خوست، از محیط سالم و مناسب آموزش بهره مند میشوند. این مکتب که دارای ۱۲ صنف درسی، ۲ دفتر اداری، ۵ تشناب ویک چاه آب آشامیدنی میباشد، کارساخت آن ازطرف شورای انکشافی قریۀ زنده خیل مربوط ولسوالی تنی ولایت خوست جریان دارد. درجریان ساخت پروژۀ متذکره، برای کارگران فنی وغیر فنی ۴۷۵۶ روزکاری فراهم خواهد شد. قابل یاد آوریست که کاراعمار آن تا اکنون ۹۸ درصد پیش رفته است. این مکتب ابتداییه زیرچتر پروژۀ اقرأ برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات برای آموزش دختران و پسران اعمار میگردد.

 

برنامۀ ملی میثاق شهروندی/ وزارت احیا و انکشاف دهات