کار اعمار یک پل آهنکانکریتی به طول ۲۵ متر در ولایت سمنگان جریان دارد .

۳۰/سنبله/۱۳۹۹- کار ساخت یک پل آهن کانکریتی برنامۀ ملی میثاق _شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات به هزینۀ ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار افغانی در قریه دولت آباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان جریان دارد. پل مذکور دارای ۲۵ متر طول و ۳۵۰ سانتی متر عرض می‌ باشد. کار ساخت این پل ۸۵ درصد پیش رفته است و پس از تکمیل پروژه ۳۵۷ خانواده از مزایای آن مستفید می شوند. قابل ذکر است که در جریان کار پروژه مذکور ۳۳۴۱ روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی فراهم شده است.

 برنامۀ ملی میثاق شهروندی/ وزارت احیا و انکشاف دهات