کار اعمار یک دیوار محافظوی به طول ۳۶۲ متر در ولایت کنر تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد.

۲۴/سنبله / ۱۳۹۹- با اعمار یک دیوار محافظوی در ولایت کنرحدود ۴۰۰ جریب زمین زراعتی اهالی درمقابل تخریب سیلاب ها محافظت میشود. این دیوار که دارای ۳۶۲ مترطول میباشد درجریان اعمار آن ۲۷۳۰ روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی فراهم گردیده است. دیوار مذکوربوسیلهٔ شورای انکشافی قریهٔ گورو مربوط ولسوالی دره پیچ ولایت کنر از طرف برنامهٔ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات به هزینه  ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی اعمار گردیده است که ۱۹۸ خانواده از آن مستفید شده است .

 

 برنامۀ ملی میثاق شهروندی/ وزارت احیا و انکشاف دهات