اولین نشست کمیته مدیریتی (MCCMC) برنامه ملی میثا ق شهروندی به سطح شاروالی در شهر کندهار

۱۹ جدی ۱۳۹۷ - اولین نشست کمیته مدیریتی شاروالی برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر کندهار برگزار گردید، در نشست مذکور سرپرست شاروال کندهار، نماینده گان ریاست های ذیدخل، آمر واحد ولایتی، آمر مشاوریت تخنیکی، نماینده گان موسسه همکار، روسا و اعضای شوراها و گذرها اشتراک نموده بودند.

در نخست سرپرست شاروال کندهار در مورد برنامه ملی میثاق شهروندی برای اشتراک کننده گان مجلس معلومات مختصرارایه کرد و از کارکردهای برنامه ملی میثاق شهروندی اظهار خوشی نمود، سپس آمر واحد ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی در پیرامون وظایف و مسوولیت های کمیته های شاروالی صحبت نموده و افزود که مطابق به اصول پروگرام در هر سه ماه یک مرتبه نشست مذکور دایر خواهد گردید و مشکلات که از طریق پروسه کارت نمره دهی برنامه ملی میثاق شهروندی شناسایی میگردد برای آنها در نشست کمیته مدیریتی شاروالی راه حل ها نیز دریافت و پیشنهاد میشود.

متعاقبا مسوول ولایتی موسسه همکار مشکلاتی را که از طریق کارت های نمره دهی در معارف و صحت شناسایی شده بود با اشتراک کننده گان نشست شریک نموده و از سوی نماینده گان ذیربط جهت حل مشکلات تعهد گردید.

به همین ترتیب روسای شوراها و گذرها به مشکلات که در ساحه با آن روبرو بودند، ارایه نمودند و از سوی اشتراک کننده گان مجلس برای حل نمودن مشکلات مذکور تعهد سپرده شد.

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی
معینیت شاروالی ها/اداره ارگان های محلی