۹۷ خانواده، مواد غذایی را از طریق بانک های غله جات در ولایت لغمان دریافت نمودند.

لغمان، ۱۹ جدی ۱۳۹۷-  به ارزش مجموعی ۶۸۱۷۳۴ افغانی مواد غذایی از طریق بانک های غله جات هفت شورای انکشافی قریۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی با تدویر محفلی در شورای انکشافی کریم آباد مربوط ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان برای ۹۷ خانوادۀ بی بضاعت و محتاج  قریه های مذکورتوزیع گردید.

این مواد خوراکی که شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا، بوره، گندم، چای ونمک میاشد  به کوشش کمیته های انکشاف آسیب پذیر شورا های انکشافی قریه های کریم آباد، محمد امین بانده، میرزمان بانده، قلعگی غونده گی، کچاری، حاجی خان شیرین بانده، وسنگیری جمع آوری شده  و در بانکهای غله جات شوراهای متذکره ذخیره شده بود. یک بخش عمدۀ این کمک ها به صورت داوطلبانه توسط اهالی روستاهای متذکره اهدا شده بود و قسمتی هم از بودجۀ برنامۀ وجه مالی برای مشارکت اجتماعی (SIG) تدارک گردیده بود.

ایجا بانک های غله جات در چوکات شورا های انکشافی قریه یکی از بتکارات ارزشمند ومؤثر برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات در روستاهای کشوراست . برنامه ازطریق بخش آسیب پذیر خویش و با استفاده از ابزار تحلیل معیشت در روستا های کشور بصورت مستمر کار میکند تا مردم دارا وتوانمند قریه ها تشویق شوند و به صورت داوطلبانه به قشر آسیب پذیر ومحتاج قریۀ شان مواد خوراکی وغیر خوراکی اهدا کنند.

هدف از ایجاد بانک های غله جات همانا کمک و دستگیری فقیرترین ومحتاج ترین قشر مردم میباشد که زمینه های کسب روزی در اختیار شان نیست و از این رهگذر به شدت آسیب پذیر اند. این قشر دربرگیر خانواده های به رهبری بیوه زنان، اشخاص سالخورده ( واشخاص دیگری که توان کار را ندارند)، خانواده های بی زمین، معلولین، معتادین و سایرخانواده های آسیب پذیر میباشد که به نحوی محتاج به کمک دیگران هستند.

همچنان برنامۀ ملی میثاق شهروندی از این طریق، روحیۀ تعاون و دستگیری از همدیگر را درمیان مردم ترویج می کند. برنامه، مردمان توانمند را ترغیب می نماید تا بخاطر کاهش فقرو نجات انسانهای محتاج از گرسنگی، تلاش نمایند. چنانچه از آغاز این اقدام تا اکنون به تعداد ۱۴۴۲ بانک غله جات درروستا های  سراسر کشور ایجاد شده که بالغ بر۱۰۷۰۶۳۰ دالر امریکایی اجناس، توسط شوراهای انکشافی جمع آوری گردیده و مبلغ ۶۸۷۸۸۴ دالر از بودجهٔ برنامه SIG اهدا شده است. درمجموع از طریق این بانک ها برای ۱۲۷۰۵ خانوادۀ بی بضاعت مواد اولیهٔ غذایی توزیع گردیده است. گذشته از آن ۹۳ جریب زمین زراعتی نیز ازطرف زارعین کشور در یکعده ازولایات بخاطر اهدای حاصلات آن به بانک های غذایی  از ۳ الی ۵ سال وقف شده است.

 

بخش اطلاعات عامۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی/ وزارت احیا و انکشاف دهات

 

رابطه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

مسؤول ادارۀ اطلاعات عامه ، بکتاش مصور

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت:  www.ccnpp.org

فیسبوک:https://www.facebook.com/citizencharterafghanistan