ایجاد کمیته های مدیریتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ولایت هلمند

 ۵ قوس ۱۳۹۷ - کمیته های مدیریتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی به سطح ولایت و ولسوالی ها در هلمند ایجاد گردید. هدف از ایجاد کمیته های نامبرده، به میان آوردن زمینه های همکاری نزدیک و تأمین همآهنگی بهتر دربین شوراهای انکشافی قریه ها / محلات، واحد های اداری وشرکای کاری در ولایات و ولسوالی ها میباشد. کمیته های مدیریتی عمدتاً از نماینده گان ریاست های احیا وانکشاف دهات، معارف، صحت عامه ، زراعت، آبیاری ومالداری و شوراهای انکشافی تشکیل یافته است که در سطح ولایت به رهبری والی  و در سطح ولسوالی به رهبری ولسوال اداره میگردند.

در گردهمآیی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، والی هلمند، شاروال، برخی از ولسوالان، مسؤولین و کارمندان اداره های ولایتی هلمند، رئیس احیا وانکشاف دهات و رؤسای سایر اداره های سکتوری، کارمندان واحد اداری برنامۀ ملی میثاق شهروندی درحوزۀ کندهار، نماینده گان شوراهای انکشافی قریه و جمعی از بزرگان و متنفذین اشتراک ورزیده بودند.

در این گردهمآیی، رؤسای سکتوری برنامۀ ملی میثاق شهروندی دررابطه به نقش شان در برنامه صحبت نموده و سپس والی هلمند در خلال سخنهایش، برنامۀ ملی میثاق شهروندی را زمینه ساز ارتباط مستحکم و اثرمند میان دولت و مردم وانمود کرد. وی با تأکید از تمام مسؤولین برنامه تقاضا کرد که به منظور بدست آوردن نتایج مطلوب، امور خویش را با همآهنگی کامل به پیش ببرند و در وقت لازم به هرگونه همکاری آماده باشند.

تا اکنون در ولایات هرات، کندهار، بادغیس، بدخشان وهلمند کمیته های مدیریتی ایجاد گردیده و به کارآغازنموده اند. قراراست در  ولایات باقیماندۀ دیگر نیز، چنین کمیته های مدیریتی ایجاد و فعال گردند.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ بین الوزارتی بوده که خدمات حد اقل معیاری را در بخش های روستایی (۳۴ ولایت  و ۱۲۳ ولسوالی) چون دسترسی به آب صحی آشامیدنی، معارف، صحت، دسترسی به سرک های ابتدایی، اعمارسربند ها، سیفون ها، ذخایر آب، کانالهای آبیاری، دیوارهای استنادی، پل و پلچک، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید) و در بخش شهری در چهار شهر عمده (هرات، کندهار، ننگرهار ومزار شریف) خدمات انکشاف سرک و جویچه ها، پارک و ساحات تفریحی، مدیریت مواد فاضله، شماره گذاری خانه ها، پروژه های معیشت برای خانمها ودسترسی به خدمات زیر بنایی شهری را فراهم میسازد.

 

رابطه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

مسؤول ادارۀ اطلاعات عامه ، بکتاش مصور

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org