برنامۀ ملی میثاق شهروندی رسماَ افتتاح گردید

برنامۀ ملی میثاق شهروندی ، به روز یکشنبه چهارم میزان سال ۱۳۹۵ ، طی محفل باشکوهی ، با حضور داشت جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوروجلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ جمهوری اسلامی افغانستان درقصر سلامخانۀ ریاست جمهوری ، رسماً افتتاح گردید.

دراین محفل که اعضای کابینه ، اعضای پارلمان ، تمویل کننده گان برنامه ، نماینده گان شوراهای انکشافی قریه و شوراهای انکشافی شهری (اعم از زنان ومردان) ، نماینده گان جامعۀ مدنی و ژورنالیستان اشتراک ورزیده بودند، جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان با خطابۀ پر محتوای شان ، خورسندی خویش را ازتدویرافتتاح برنامۀ ملی میثاق شهروند ی ابراز داشته و دیدگاه ها، توقعات و نظریات ارزشمند شان دررابطه با برنامۀ ملی میثاق شهروندی ، وجایب ومکلیفیت های مردم وحکومت و مسؤولیت های متقابل شان دربرابر جامعه ، ابراز داشتند. رئیس جمهور بطور مشخص ازتلاش ها وزحمات وزارت احیا وانکشاف دهات وسایر وزارت های ذیربط درعرصۀ طرح ودیزاین برنامۀ ملی میثاق شهروندی ابراز امتنان نموده وخواستار همآهنگی بیشتر میان وزارت های مذکور در امر تطبیق موفقانۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی شدند. رئیس جمهور افغانستان در رابطه با پیشنهاداتی که نماینده گان شوراهای انکشافی قریه در نشست سال قبل ارایه داشته بودند ،خاطرنشان ساخت که حکومت وحدت ملی با گوش شنوایک یک آنرا درنظرگفته واینک با ایجاد برنامۀ میثاق شهروندی درعمل پیاده نموده است.

همچنان جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله  ، با ابرازخورسندی از ایجاد وآغازکار برنامۀ ملی میثاق شهروندی، آنرا نوید خوب و زمینۀ عملی همکاری متقابل میان مردم و دولت افغانستان وانمود کرد. وی ابراز امید کرد که برنامۀ نو پای میثاق شهروندی با استفاده از تجاربیکه برنامۀ همبستگی ملی برای شوراهای انکشافی به جا گذاشته است ، درتحقق اولویت های دولت مانند کاهش فقر ، محو بیکاری ، تقویت نقش زنان ، رشد زراعت ، معاف و صحت وغیره مثمر ثمر خواهد بود.

دربخش دیگر محفل انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات با برشمردن دستاورد های برنامۀ همبستگی ملی دربیشتر ازیک دهۀ قبلی ، کارکرد های وزارت احیا وانکشاف دهات از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تااکنون ،  مرور کلی وهمه جانبه برچگونگی ساختاری وخدماتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی و همچنان برنامه هایی را که وزارت احیا وانکشاف دهات در پیشرو دارد ، با حاضرین درتالار شریک نمود.

همینگونه اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان سخنان مقدماتی خویش را دررابطه با روند طرح وایجاد برنامۀ ملی میثاق شهروندی ایراد کرده وارزشها، پلان ها ونکات مهم ساختاری آنرا به صورت جامع وگذرا به حاضرین شرح داد .

بعداً عبدالباقی پوپل سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهای محل ، دررابطه با موضوع صحبت نمود که متعاقب آن رئیس عمومی بانک جهانی سخنانش را دررابطه با نقش آن اداره در تمویل برنامۀ ملی میثاق شهروندی، ایراد نمود.

طی این محفل توافقنامۀ تمویل برنامۀ ملی میثاق شهروندی میان رئیس بانک جهانی درافغانستان و اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان درحضور جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور، جلالتمآب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ جمهوری اسلامی افغانستان و حاضرین در تالارحضورداشتند به امضا رسید.

درادامۀ این محفل باشکوه ، سه گروپ از نماینده گان شوراهای انکشافی قریه وشهر ، پیشنهادات و خواستهای شان را دررابطه با تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی به سمع رهبران دولت وحاضرین محفل رسانیدند.

پس ازآنکه چند تن دیگر از وزرای کابینه نیزدررابطه با دستاورد های کاری وسهم وزارت شان در برنامۀ ملی میثاق شهروندی ، صحبت های همه جانبه انجام دادند .