پُل وصل کننده قلبها

پُل ها ساختمان های اند که به لحاظ مدیریت شهری سبب ازبین رفتن موانع فیزیکی یا عبور و مرور می گردند. ولی وقتی سخن از پُل درمیان میآید ذهن آدم همچنان به مولفه های دیگری مانند اصل پیوندها، رسیدنها وهمدلی ها گره میخورد، وسلیه که فاصله ها و جدایی ها را بی مفهوم می‌سازد.

 اعمار پُل ها نه تنها اینکه بعد فزیکی و مادی دارد بلکه از منظر معنویت نیز از ارزش والای برخوردارند. دراین قصه خواستیم هردو اصل را در روستای آستانه کلان ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر ارایه کنیم.

  اهالی روستای آستانه کلان حکایت مکنند: از زمانی که برنامه ملی میثاق شهروندی درین قریه پاه نهاده است، روستاییان درین محل توانسته اند، گردهمآیی های زیادی را براه انداخته و روی مشکلات و چالشهایی خویش صحبت نمایند. آنها می‌گویند که پس از ایجاد شورای انکشافی قریه شان از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی، سطح آگاهی در قریه شان بلند رفته و نقش آنها در تصمیم گیری ها برجسته شده است. آنها توانسته اند مشکلات، چالش ها و راهکار ها را دسته بندی نمایند و در تصامیم به منظور بهبود قریه شان شامل گردند.

مردم در روستای آستانه کلان از سالیان متمادی بدین سو مجبور بودند که یا از بیراهه ها و یا هم با استفاده از یک پل ابتدایی چوبی گذر کنند تا به سرمنزل مقصود برسند. چنانچه به گفته باشندگان این قریه، پل چوبی بارها میشکست که سبب مشکلات مالی و جانی می‌گردید. دیگر راهی برای بیرون رفت وجود نداشته است. بنابرین شورای انکشافی و اهالی قریه تصمیم گرفتند تا مشکل نبود پل را در اولویت قرار داده و به اعمار آن به کمک تخنیکی و مالی میثاق شهروندی بپردازند.

پس از آنکه پروژه این قریه از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات منظور گردید، باشندگان روستای آستانه کلان دست به کارشدند و پل را به طول ۱۲ متر و پهنای ۴ متر به ارزش نزدیک به دو میلیون افغانی که در آن سهم مردم بیشتر از ۱۵ فیصد میباشد به طور پخته و اساسی ساختند.

عبدالجبار معاون شورای انکشافی این قریه میگوید:

« قبل از اعمار این پل، دوتا طفل ما در آب افتاد و ازهمین خاطر ارزش و اهمیت این پل را میدانیم. این پل رفت و آمد وسایط نقلیه را هم آسان ساخت. یک چیز مهم دیگر که این پل به ما ارزانی داشته اینست که اولادای ما به بسیار سهولت به مکتب میرود. مفهوم برنامۀ ملی میثاق شهروندی، نزدیک شدن قلب آدمها با یکدیگر است

مولوی عبد السلیم امام مسجد قریه آستانه کلان ضمن سپاسگذاری از برنامه چنین اظهار داشت:

« در فصل زمستان، در اوقات یخ بندان و آب خیزی ها، ما مریضای خود را بالای شانه ها و یا هم چهارپایی بسته میکردیم و به شفاخانه انتقال میدادیم. مکتب ما در قریه پایین است اطفال ما به وقت و زمان معین آن به مکتب رسیده‌ گی نمیتوانستند و از درس‌ها باز میماندند. انتقال یک بوجی آرد برای ما دو برابر قیمت تمام میشد. حالا به فضل خداوند که این پُل برای ما اعمار شد، تمام مشکلات ما مرفوع گردید. مردم ازین برنامه خیلی خوش استند

   یکی از اولویت های برنامه ملی میثاق شهروندی، تطبیق پروژه ها در بخش ترانسپرت مانند اعمار سرک ها، پُل و پلچک ها در روستاهای کشور میباشد تا روستا نشینان را با مردم درشهرها وصل کرده تا از یک طرف سبب تحکیم اتحاد بین شهرها و قریه جات گردیده و از سوی هم روستاییان کشور بتواند اموال وحاصلات خویش را به آسانی به بازار ها ارزه نمایند که مثال برجستۀ آن را می توان درقریه آستانه کلان ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر تماشا کرد.

  

گفتنیست که با تکمیلی ۱۷۹ پروژه در بخش ترانسپورت، برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات تاکنون توانسته است بیش از ۴۴۶ کیلومتر سرک، وبیش از ۸۰ پُل وپلچک را در روستاهای کشور اعمارنماید.