دو صد دو خانوار به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافتند

26 جوزا 1400

202 خانواده در شورای انکشافی ابتکار ناحیه پانزدهم شهر هرات با ایجاد یک شبکه آبرسانی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی از آب آشامیدنی صحی مستفید شدند.

باشندگان محل میگویند" قبلا از ایجاد شبکه آبرسانی توسط برنامه ملی میثاق شهروندی به کمبود آب دچار بودیم، زن، طفل و مرد ما بخاطر آب با سطل های خود به دروازه خانه های که چاه آب داشتند و یا از مساجد و امکان عمومی با فاصله زیادی میرفتیم و به نوبت و مشکل میتوانیستیم چند سطل آب بیاریم. در هر خانه یک یا دو نفر فقد مصروف تهیه آب میبود.

با آغاز کار برنامه ملی میثاق شهروندی و تهیه پلان انکشافی، مردم محل مشکلات شان را اولویت بندی نموده و ایجاد شبکه آبرسانی را عنوانی برنامه ملی میثاق شهروندی پیشنهاد نمودند  که بعداز سروی تخنیکی و تهیه پروپوزل کار شبکه آبرسانی آغاز واکنون به پایه اکمال رسیده است. این شبکه آبرسانی به طول 8459 متر ایجاد شده که دارای یک حلقه چاه به عمق 150 متر، ذخیره هوای با ظرفیت 45 متر مکعب آب میباشد.هزینه مجموعی این پروژه عام المنفعه پنج میلیون و هشت صدو سی هزارافغانی میباشد که از بودجه برنامه ملی میثاق شهروندی و سهم %25 مردمی پرداخت شده است که با ایجاد این شبکه آبرسانی 202 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند. همچنان در طول تطبیق این پروژه عام المنفعه 417 روز کاری برای کارگران ماهر و 2272 روز کاری برای کارگران غیرماهر مصروفیت شغلی ایجاد گردیده است.

بشیراحمد یک تن مستفید شویندگان این پروژه میگوید:"با ایجاد شبکه آب و نل کشی خانه ها مشکلات که قبلا وجود داشت حل شده و دیگر نیازی نیست که زن و طفل ما ساعت ها به دنبال یک سطل آب، به دروازه همسایه و مکان های عمومی سرگردان باشند. اکنون به آب کاملا صحی و فراوان دسترسی داریم و طفل ما میتواند بجای اینکه به دنبال آب برود میتواند به مکتب و یا هم مسجد برود و درس بخواند و تشکری میکنیم از میثاق شهروندی که همیشه متوجه مشکلات مردم میباشد".

همچنان مردم محل از ایجاد شبکه آبرسانی ابراز خرسندی نموده و از فعالیت های برنامه ملی میثاق شهروندی در ایجاد اتحاد و همدیگرپذیری مسالمت آمیز بین شهروندان، بوجود آوردن تغیرات مثبت در ذهنیت ها، رشد جوانان و زنان و انکشاف مناطق شهری به خوبی ستایش نموده اند.

 

واحد ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالیها/اداره مستقل ارگان های محلی