حاصلات زراعتی مردم قریه شهرنو ولسوالی خرم وسارباغ افزایش یافت

اهالی قریه شهرنو ولسوالی خرم وسارباغ معمولاً ازطریق زراعت ومالداری به تأمین مخارج زنده گی شان پرداخته امرارمعاش مینمایند.

مردم این  قریه زمین های زراعتی شان را عمدتاً بوسیله کانالهای معمولی و مروج جویبارها آبیاری می نمودند که این امر باعث میگردید تا مقدارزیاد آب بوسیله همین کانالها جذب گردیده وبیشترین بخش زمین های شان ازنعمت  آب محروم میماندند، مردم قریه شهرنو ازاین ناحیه به شدت رنج میبردند، و اما  باتطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیاوانکشاف دهات، شورای قریه شهرنو طی یک نشست با اکثریت آرأ تصمیم برآن گرفتند تاکانالهای شانرابه شکل پخته واساسی اعمارنمایند، حال بااعمارپروژه کانال آب زراعتی ودیوارمحافظوی درزنده گی مردم قریه شهرنوولسوالی خرم وسارباغ تغییرات شگرفی رونماگردید که حدوداً ۵۰ درصد درحاصلات زراعتی شان افزایش رونما گردید است.

نجیب الله عضوشورای انکشافی قریه درزمینه باکمال محبت وخوشی میگوید :

( ما ازبرنامه ملی میثاق شهروندی خوش استیم  زمین های ما خشک بود آب نمیرسید با اعمار کانال زراعتی صد درصد زمینهای ما سیراب شده حالی حاصلات ما خوب شده باغ وبته ما میوه ماهم زیاد شده، ازطریق همی کانال ما پروژه برق هم جورکدیم ازروشنایی برق هم استفاده میکنیم .)

اعماردیوارمحافظوی نوید خوش دیگری درزندگی مردم قریه بوده که معمولاً  با ریزش بارا نهای موسومی بخش های زیاد از زمین شان تخریب میگردید. عبدالعنان عضودیگر شورا درراربطه چنین ابرازنظردارد:

(درگذشته که سیلاب سرازیر می‌ شد کانال را تخریب می ‌کرد و آب به زمین‌ ها نمی‌ رسید. ما هم ناچار از زمین‌ های آبی خود به عنوان زمین‌های للمی استفاده می‌کردیم.  بعد ازبازسازی کانال و ساخت دیوار محافظوی از طرف برنامۀ ملی میثاق شهروندی، حاصلات ما خوب شد و هم اکنون و از لحاظ آبیاری زمین های زراعتی هیچ مشکل نداریم. خداوند کارمندان برنامۀ میثاق شهروندی را اجر نصیب کند. )

 برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات پروژه بازسازی کانال و ساخت یک دیوار محافظوی را در قریه شهر نو به هزینه ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار افغانی تطبیق کرده است. طول کانال ۱۴۰ متر است که ۲۳۲ جریب زمین را آبیاری می کند و همچنان طول دیوار ۲۷ می ‌باشد. قابل ذکر است که در جریان کار پروژه مذکور ۱۵۵۵ روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی فراهم شد.