کنفرانس ویدیویی"صد روز صد مژده" در چهار شهر بزرگ کشور تدویر یافت

1 ثور 1400 هـ .خ

 دفتر ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی شهر مزارشریف به اتفاق مقام ولایت بلخ، ریاست های سکتوری حکومتداری محلی بلخ، ریاست شورای ولایتی و با جمعی از روسای شوراهای گذر در محفلی که تحت نام " صد روز صد مژده " به رهبری رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با شعار " هفته منابع بشری و حکومتداری خوب" دایر گردیده بود، از طریق ویدیو کنفرانس اشتراک نمودند.
در آغاز نشست آقای کتوازی رییس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی؛ از تطبیق و به بهره برداری سپردن 1000 پروژه توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی در چهار شهر بزرگ کشور خبر داده و آقای رییس جمهور تکمیل شدن این پروژه ها را خبر مسرت بخش خوانده و از ادامه راه اندازی پروژه های متعدد در سطح کشور خبر دادند.


قابل ذکر است که برنامۀ ملی میثاق شهروندی در شهر مزارشریف تا اکنون بیش از 214 پروژه را در بخش های انکشافی، توانمند سازی بانوان، ایجاد شبکه های آبرسانی و توسعه شبکه برق تکمیل و به بهره برداری سپرده است.

واحد ارتباطات برنامۀ ملی میثاق شهروندی
معینیت شاروالیها / اداره مستقل ارگانهای محلی