بهره برداری نزدیک به ۳۰۰ پروژه انکشافی به ارزش یک میلیارد افغانی در شهر هرات

۳۱ حمل ۱۴۰۰

همزمان با بهره برداری ۱۰۰۰ پروژه انکشافی از برنامه ملی میثاق شهروندی در چهار شهر بزرگ (هرات، مزار، ننگرها و قندهار) و کابل توسط مقام عالی ریاست جمهوری، ۲۷۲ پروژه انکشافی از سوی والی هرات، ادارات ذیدخل در برنامه ملی میثاق شهروندی، مسئولین و کارمندان این برنامه و اعضای شورا های انکشافی در سالون نگارستان مقام ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها در بخش های ایجاد و توسعه شبکه برق و آب، کانکریت ریزی جاده ها و آبروها و پروژه های معیشتی اقتصادی برای خانم ها با هزینه مجموعی یک میلیارد افغانی از بودجه برنامه میثاق شهروندی در نواحی نهم تا پانزدهم شهر هرات تطبیق شده که با تکمیل این پروژه های انکشافی باشندگان هرات به آب آشامیدنی صحی، روشنایی برق و جاده های پخته و معیاری دسترسی یافته اند.

برنامه ملی میثاق شهروندی با تطبیق این پروژه ها یک میلیون روز کاری را برای کارگران ماهر و غیر ماهر، مصروفیت شغلی ایجاد نموده و بیش از شش صدوهشتاد هزار تن از باشندگان نواحی مختلف شهر هرات بطور مستقیم از این پروژه ها مستفید شدند.

برنامه ملی میثاق شهروندی یکی از برنامه های ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که مصمم به بهبود عرضه خدمات معیاری و اساسی از طریق ایجاد و تقویه شورا های انکشافی محلی به منظور کاهش خشونت و فقر و انکشاف متوازن میباشد.  

 

واحد ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالیها/ اداره ارگانهای محلی