مرحله دوم برنامه دسترخوان ملی در ولایت پروان آغاز گردید.

پنجشنبه، ۱۹حمل ،۱۴۰۰- مرحله دوم برنامه دسترخوان ملی با توزیع بستههای کمکی برای ۵۷۹ خانوادۀ مستحق در دو قریۀ دولانه و بابه شنگل، ولسوالی سالنگ و چهاریکار، مرکز ولایت پروان بتاریخ ۱۸حمل سال۱۴۰۰ آغاز گردید.

 

بادرنظرداشت معضلات اقتصادی ناشی ازشیوع ویرس کرونا که دامنگیرمردم بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه گردیده است، حکومت برنامه دسترخوان ملی را به هدف کمک رسانی به خانواده های فقیر در سراسر کشور اعم از شهرها و روستا ها راه اندازی نموده است. کارعملی این برنامه به شکل تدریجی در سراسر افغانستان دنبال می‌شود.

 

دور اول این برنامه در سطح روستاها شامل ۱۲۸۹۷ قریه در ۱۲۳ ولسوالی، ۳۴ ولایت می‌باشد که مسوولیت تسهیل و تطبیق آنرا برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات از طریق شوراهای انکشافی قریه بر عهده دارد. مرحله دوم دسترخوان ملی در بخش روستاها شامل حدود دو نیم میلیون خانواده، ۲۰۳۹۷ قریه در ۲۳۵ ولسوالی باقی مانده کشور می‌باشد که مسؤولیت تسهیلات این برنامه در سطح روستا ها بدوش موسسات همکار از طریق شوراهای انکشافی قریه ها تحت چتر وزارت احیا و انکشاف دهات می‌باشد.

 

ارزش بسته های کمکی از طریق برنامه دسترخوان ملی مبلغ ۴۰۰۰ افغانی است. پروسۀ توزیع بسته های کمکی در این برنامه با درنظرداشت یک روند شفاف، توسط جناح های مختلف نظارت و پیگیری میشود تا بسته های یاد شده به مستحقین حقیقی برسد. مردم، شوراهای انکشافی، علما، معلمان، جوانان، نماینده های جامعۀ مدنی و رسانه ها، مسؤولیت نظارت از پروسه های تطبیق دسترخوان ملی را دارند.

 

درعین حال، رهبری دولت از مراحل مختلف دسترخوان ملی قدم به قدم نظارت جدی می‌کند تا بسته های غذایی به شکل شفاف وعادلانه به نیازمندان و مستحقین توزیع گردد. ازهمین رو والیان، ولسوالان و شاروالان در تسهیل مؤثر برنامه، نقش کلیدی دارند. برنامه دستر‌خوان ملی به خانواده هایی که توسط خانم‌ها، افراد دارای معلولیت و کهن سالان سرپرستی می‌شود، اولویت می‌دهد.

 

برنامۀ ملی میثاق شهروندی/ وزارت احیا و انکشاف دهات

 

برای معلومات بیشتر:

بکتاش مصور

مسؤول بخش اطلاعات عامه،

برنامۀّ ملی میثاق شهروندی، وزارت احیا و انکشاف دهات

شمارۀ تماس: ۷۰۰۶۶۰۵۶۴۰

آدرس الکترونیکی: b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت ها:

https://dastarkhanmili.org

 www.ccnpp.org

رخنامۀ فیسبوکی: citizencharterafghanistan