داستان خانمی که از کار در پروژه های معیشتی خرج روزانه خانواده اش را پیدا میکند

خانم سونیتا امان مدی رپروژه معیشتی بانوان د ر گذر سلطان آقا واقع در ناحیه دهم شهر هرات از طریق پروژه های معیشتی بانوان برنامه م یثاق شهروندی زمینه اشتغالزایی را برای 17 تن ا ز خانم های بی بضاعت وفقی ر در بخش تولید انواع لباس های طفلانه ،زنانه و مردانه فراهم ساخته است  و محصولات تولید شده به بازارهای محلی  به فروش می رسد.

 تاحال با شش فروشگاه یا مشتری قرارداد تولیدی و فروش تولیدات را امضاء نموده است که اوسط هر قرارداد بیشت ر از75 دست لباس مختلف النوع شامل طفلانه، زنانه و مردانه می باشد. همچنان با شفاخانه ها بخاطر دوخت یونیفورم داکتر،نرس و لباس عملیات خانه نیز قرار داد صورت گرفته است .

مرکز تولیدی گذر سلطان آقا که به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی راه اندازی گردیده است در دو بخش تولیدی و آموزشیفعالیت دارد. در بخش آموزش  125  نفر کارآموز از قشر اناث مشغول آموزش مهارت های خیاطی )دایزاین، برش  ودوخت(، 20 نفر در بخش گلدوزی و 5 نفر در بخش مهره دوزی در حال آموختن و یادگیری مباشند.

خانم نفیسه غو ری یکی از 17 بانوی است که در این کارگاه کا ر میکند، وی که از اثر قرنطین وایروس  کرونا به مشکلاتشدید اقتصادی و بیکا ری مواجه شده بود می گوید" ما در ج ریان قرنطین تمام دار و ندار خود را مصرف کردیم و قرضدار شدیم ،شوهرم دست فرو شی میکرد که در اثر قرنطینه بیکار شد و مدت چندین ماه در خانه بیکا ر بود و دیگه عایدیهم وجود نداشت. مجبور شد بخاطر پیدا کردن لقمه ای نان و سیر کردن فرزندانش از راه قاچاق به ایران برود. چنانچه بههمه معلوم است که ارزش واحد پولی ایران در مقابل پول افغانی خیلی پائین است که تاحال نتوانسته است پول قاچاق خودرا که 3000 افغانی است ف راهم کند .بعد از ختم دوره قرنطینه خبر شدم که در سطح محل برای خانم ها یک کارگاه خیاطیو گلدوزی ایجاد شده است و خود را شامل ساختم. اکنون در مرکز تولیدی گذر سلطان آقا کار را یادگرفتم و در بخش تولیدی مصروف کار هستم که روزانه 100 تا 200 افغانی از دوخت لباس های زنانه و طفلانه عاید دارم و خرج روزانه خانوادهام را پیدا میکنم. بانو غوری افزود" این مرکز آموزشی و تولیدی برای خانم ها فرصت های خوبی شغلی را مساعد کرده است و خانم ها میتوانند بطور آزادانه کار نمایند و عوایدی برای فامیل خویش بدست آورند. ما از برنامه ملی میثاق شهروندیخیلی خرسند و سپاس گذاریم که دست ما را گرفته و زمینه خوبی را برای خانم های بی بضاعت مساعد نموده است.

 پروژه های معی شتی بانوان در قالب برنامه ملی میثاق شهروندی یکی از پروژه های موثر جهت توانمند سازی و خود کفای زنان خصوصا خانم های بی بضاعت و فقیر میباشد که در سطح هر گذر اختصاص یافته است. طوریکه ابتدا مها رت های فنی و تخنیکی زنان افزایش یافته و بعداز کسب مهارت و دانش کاری میتوانند بحیث کارآفرین و متشبث برای خودش تجارتکوچک را راه اندازی نمایند و یا اینکه بحیث کارگر فنی و مهارت یافته در مرکزی تولیدی و یا شرکت های تولیدی دیگر ایفای وظیفه نموده و امرار معاش نمایند.