۹۸۸۲ متر طول توسعه شبکه برق و نصب ۲ پایه ترانسفارمر در شهر هرات به اتمام رسید

۹۸۸۲ متر طول توسعه شبکه برق که مربوط شورای انکشافی یووالی واقع در ناحیه پانزدهم شهر هرات میباشد از سوی بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی به پایه اکمال رسیده است.  

باشندگان محل که به تازگی از روشنایی برق مستفید شده اند میگویند" برنامه میثاق شهروندی از یک طرف با ایجاد شورای انکشافی ما اهالی محل را که سالها به شکل متفرق زندگی میکردیم متحد ساخته، همبستگی و یکپارچگی را در بین ما بوجود آورده و از سوی دیگر روشنایی را به خانه های ما آورده است که با استفاده از برق به وسایل معلوماتی و تکنالوژی دسترسی پیدا کردیم که معلومات و آگاهی خود را افزایش میدهیم.

این پروژه که شامل ۹۸۸۲ متر طول تمدید شبکه برق، نصب دو پایه ترانسفامر، نصب ۱۸۲ پایه ستون کانکریتی و ۵۱ عدد میتر باکس میباشد به قیمت مجموعی ۵،۷۳۹،۲۰۰ افغانی از کمک برنامه ملی میثاق شهروندی و سهم ۲۵% مردم تطبیق و به پایه اکمال رسیده است. با تکمیل این پروژه توسعوی ۲۱۸ خانوار به روشنایی برق دسترسی یافته است که در طول دوران این پروژه عامه المنفعه ۱۶۵ روز کاری برای کارگران ماهر و ۵۷۰ روز کاری برای کارگران غیر ماهر مصروفیت های شغلی ایجاد گردیده است.