فعالیت اقتصادی زنان در برنامه ملی میثاق شهروندی

زهرا یکی از باشندگان ناحیه سیزدهم شهر هرات به کمک برنامه ملی میثاق شه روندی، اقدام به تولید مواد غذایی و بستهبندی میوه های خشک نمود و در ماه با چهار نفر کارمند مقدار 800 کیلوگرام آش رشته، 40 کیلوگرام ترشی جات، 20کیلوگرام مربا، 50 کیلوگرام کیک و کلوچه تولید و مقدار 50 کیلوگرام میوه خشک را بسته بندی و در بازار های محلیبفروش میرساند.

زنان نقش مهم و اساسی را در اقتصاد خانواده ها و جامعه دارند. مساعد نبودن شرایط کار برای زنان، عدم دسترسی شانبه بازارهای خرید و فروش و رسم و رواج های عنعنوی باعث شده بود که این طیف فعال از  جامعه در چهار دیواریهای بنام خانه در حبس باشند. در حالیکه یک زن میتواند هم به کارهای خانه و تربیه فرزندان خود برسد و هم در بیروناز خانه به فعالیت های اقتصادی نقش داشته باشد.

برنامه ملی میثاق شهروندی با داشتن سهم مساوی برای زنان و مردان ،زمینه اشتراک و رشد را برای زنان مساعد نمودهاست. زهرا 32 ساله یکی از ذینفعان برنامه ملی میثاق شهروندی است که در ناحیه سیزدهم شهر هرات زندگی میکند ومادر 3 فرزند میباشد. زهرا کاروبار خودش را پس از اینکه عضو شورای انکشافی بها ر2 و معاون شورای گذر جبرئیلباستان شد و شناختی از زنان فقیر و بسیار فقیر  در سطح محل و گذر خود پیدا کرد، شروع نمود. اکنون با  4  نفر کارمند در ماه مقدار  800  کیلوگرام آش رشته  ،40  کیلوگرام ترشی جات  ،20کیلوگرام مربا،  50  کیلوگرام کیک و کلوچه تولید و مقدار  50کیلوگرام میوه خشک را بسته بندی و در بازار های محلی بفروشمیرساند  و یک مرتبه محصولاتش را در نمایشگاه تولیدان بانواننیز به نمایش گذاشته است. که درآمد ماهوار هر کدام از کارمندانشدرماه 4000 افغانی و از خودش 5000 افغانی میباشد.

زهرا گفت" در برنامه ملی میثاق شهروندی استقلالیت فردی خودم

 را از لحاظ فک ری  و اقتصادی بدست آوردم و نقش مدی ریت  را  در خانواده و اجتماع تا حدودی تجربه کردم و ا ز این تج ربهمیخواهم  اقتصاد خود و فامیل  خود   را بهبود بخشم و  تلاش میکنم   برای  خانم های  محیط  خود  یک  نوع ا شتغال زایی   رابوجود بیآورم.

برنامه ملی میثاق شهروندی ضمن بهبود عرضه خدمات زیر بنائی و خدمات معیاری اساسی از طریق ایجاد و تقویه شوراهای انکشافی محلی به منظور انکشاف متوازن و پایدار محلی، تامین ایمنی، کاهش خشونت و فقر در محلات درقسمت ظرفیت سازی شوراهای انکشافی محلی و ایجاد ارتباطات  نیز خدمات موثری را ارائه مینماید .