مطمین شدیم که با کمک های دسترخوان ملی این زمستان اولاد هایم از گرسنگی رهایی پیدا کرد.

دولت افغانستان و وزارت احیا و انکشاف دهات  با راه اندازی برنامۀ دسترخوان ملی زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی ثابت کرد که از درد ملت خود آگاه است وملت را در حالت سخت ونا گوار تنها نمی گذارد. قریۀ ده دولت  که در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی موقعیت دارد، به تعداد ۶۸ خانواده زندگی میکنند که اکثریت اهالی قریه به علت شیوع ویروس کرونا به مشکلات  اقتصادی مواجه شده اند که به علت فقر از سه وعده غذایی یک  وعده غذایی میخوردند. خدیجه خانم صفر یکی از با شنده گان این قریه میگوید: «شوهرم معتاد به مواد مخدر است وبرا ی پیدا نمو دن نفقه  فامیلم دست به کار های صنایع دستی زده ام تا خرچ خانوادۀ ۴ نفری ام پیدا کنم که به آ مدن ویروس کرونا کار دست دوزی ام کم شده و مشکلات اقتصادی ام  هر روز عرصه زندگی  را تنگ میکند، تا حدی که بعضی شبها اطفالم گرسنه می خوابند. خوشبختانه با آغاز توزیع کمک های  دستر خوان ملی برای مستحقین مشکلاتم تا حدی حل گردیده و احساس خرسندی می کنم و مطمین شدیم که این زمستان اولاد هایم از گرسنگی رهایی پیدا کرد».

تا اکنون ازطریق برنامۀ د سترخوان ملی در ۳۴ ولایت کشور در ۱۱۶ ولسوالی و ۲۸۵۱ قریه با ۳۸۲ هزار خانواده به ارزش ۱،۵۵ ملیارد افغانی کمک صورت گرفته است که این روند ادامه دارد.