برنامۀ د سترخوان ملی مشکلات زمستانی ما را مرفوع نمود

هدف برنامۀ د سترخوان ملی مبارزه با مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و کمک به مردم میباشد. از همین رو در قلعۀ خان مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که جمعآ درآن ۶۰ خانواده زندگی میکند با ۵۴ خانوادۀ بی بضاعت این قریه بسته های کمکی توزیع شد. باشنده گان این ساحه به دلیل شیوع  ویروس کرونا، بیکاری و سایر مشکلات با کمبود مواد خوراکی نیز مواجه شده اند.

غلام محمد یکتن از باشنده گان این قریه میگوید: «قبل از شیوع ویروس کرونا ما مشکلات زیاد داشتیم بسیاری از خانواده ها برای خوردن چیزی نداشتند اگر کمک های برنامۀ دسترخوان ملی نمی بود، ما با مشکلات زیادی مواجه می شدیم. ما از برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات و بخصوص برنامۀ د سترخوان ملی یک جهان تشکر مینماییم که در چنین حالات د شوار با ما کمک نمود»

محمد نعیم یکتن از باشنده گان دیگر این قریه میگوید: «اگر کمک های نامبرده با ما نمی شد مشکلات اقتصادی ما دیگر هم زیاد می شد، اکنون کمک های که از سوی برنامۀ د سترخوان ملی با ما صورت گرفته است ما بسیار خوش استیم ودر آینده هم خواهان چنین کمک ها استیم».

برنامۀ د سترخوان ملی تا اکنوان در(۳۴) ولایات کشور در ۱۱۴ ولسوالی و ۲۸۸ قریه با ۱۷۲ خانواده به ارزش ۱،۱۵ میلیارد افغانی کمک صورت گرفته است. که این کمک ها در سایر ولایات نیر به سرعت جریان دارد.