با اعمار پل با شهر وصل شدیم

ازسوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات در قریۀ سری کلا مربوط ولسوالی احمد آبا ولایت پکتیا یک پل که ۱۵ متر طول و ۴ متر عرض دارد، منظور گردیده است. در جریان کار آن برای کارگران ماهر وغیر ماهر۳۴۷۰ روز کاری فراهم شده است. شورای سری کلا در نقطه ای موقعیت دارد، که دربین شهر و این شورا یک دریا موقعیت دارد و در این دریا همیشه آب جریان دارد، و مردم از بابت نبود پل با مشکلات زیادی روبرو بودند. اکثر اوقات در زمان سرا زیر شدن  سیلاب ها کسانیکه میخواستند از شهر به سوی قریه و از قریه به سوی شهر بروند در این کلا بند میماندند. برنامۀ میثاق شهروندی برای این شورا یک پل را منظور نموده است، که اکنون کار ساخت آن تکمیل شده است.

 

عبدالجبار رئیس شورای انکشافی سری کلا میگوید: «قریه ما به وسیلۀ دریا از سرک پخته و شهر جدا شده است که درهنگام  باریدن باران و سرازیر شدن سیلاب ها برای متعلمین این قریه که مکتب شان آن سوی دریا بود از خواندن درس بی بهره بودند، مریضان خود را به وقت معین به شفاخانه ها انتقال داده نمی توانستیم، از سوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی این پل برای قریۀ ما زمانی اعمار گردید که مردم ما به مشکلات زیادی روبرو بودند، این پل برای استفادۀ  صد خانوادۀ سری کلا اعمار گردیده است، اما از این پل باشنده گان قریه های همجوار که تعداد شان به ۴۰۰ تن میرسد نیز استفاده میکنند، زمانیکه این پل اعمار نگردیده بود، با سرا زیز شدن سیلاب ها که چندین تن از باشنده گان این قریه را با خود برده بود، حالا مردم بسیار خوشحال استند که این پل برایشان اعمار گردیده است».