کمک های برنامۀ دسترخوان ملی میتواند که شب های سرد زمستان را به خوشی سپری نمایم

تعدادی زیاد مردم بعد از قرنطین ویروس کرونا با کمبود مواد خوراکی روبرو شدند که به همین سبب حکومت افغانستان زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات برنامۀ دسترخوان ملی را آغاز نمود . شورای انکشافی پیر رحمن که در ولسوالی ولایت  بغلان جدید ولایت بغلان موقعیت دارد وتعدادی زیاد از باشنده گان آن بعد از مرحلۀ اول ویروس کرونا با بیکاری دست وپنجه نرم میکنند ، برای ۵۳ خانوادۀ این قریه کمک های برنامۀ دسترخوان ملی صورت گرفته است.

یکتن از باشنده گان این قریه که روز های سخت بیکاری را سپری مینماید میگوید: « زمستان است و ما کار کرده نمیتوانیم به ارزش مواد برنامۀ دسترخوان ملی کسی میفهمد که مشکلات اقتصادی داشته باشد و در سرچوک برایش کار پیدا نشود ، و هرشب مایوس سوی خانه برگردد وبرای خوردن هم نان خشک بدست آورده نتواند، من یک آدم بسیار مسکین و فقیر استم حکومت همرای ما در این وقت بسیار دشوار کمک نمود من از آن بسیار خوش استم»

 زمریالی یکتن از باشنده گان د یگر این قریه میگوید: « بعد از شیوع ویروس کرونا مدتی زیادی بیکار بودم اینک حالا هم با رسیدن فصل سرما همچنان بیکار استم  مگر از برنامۀ دسترخوان ملی بسیار خوش استم که همراه ما مواد غذایی کمک کرد، کمک های برنامۀ دسترخوان ملی میتواند تا یک مدتی شب های سرد زمستان ما را به خوشی بگذراند»

تا اکنون از طریق برنامۀ د سترخوان ملی در ۳۴ ولایت کشور در ۱۱۴ ولسوالی ، ۲۸۸ قریه با  ۱۷۲  خانواده به ارزش ۱.۱۵میلیارد افغانی کمک شده است که این کمک ها در سایر ولایات کشور نیز ادامه دارد.