بسته های کمکی دسترخوان ملی به خانوادۀ ما شب های سخت زمستان را آسان کرد

برنامۀ دسترخوان ملی که از سوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به پیش می رود تا حال توانسته است که به خانواده های فقیر و مستحق کمک کند که منجمله ولسوالی مقر یکی از ولسوالی کوهستانی و سرد ولایت بادغیس است که باشنده گان آن در هوایی سرد زمستان و روزهای کرونایی نسبت به سالهای دیگر با مشکلات زیادی روبرو هستند. برنامۀ دسترخوان برای ۶۲ قریه این ولسوالی که بیش از یازده هزار خانواده را تشکیل میدهد، کمک های غذایی را انجام داده است که این کمکها توانسته است برای باشنده گان این ولسوالی زندگی بهتری را نصیب نمایند.

    اختر محمد یکی از باشندۀ این ولسوالی که از کمک های دسترخوان ملی بهره مند شده است، میگوید: "مردم این ولسوالی همه ساله در فصل سرما با مشکلات روبرو میشدند اما امسال من خودم بیشتر به مشکلات روبرو بودم چون هم بیکاری بود و هم حالت کرونایی مشکلات مارا چند برابر نموده بود، اگر کمک های غذایی دسترخوان ملی نمی رسید شاید محله خود را ترک می کردم و برای سپری شدن زمستان گرم یک مکان دیگری را جستجو میکردم، کمک های دسترخوان ملی توانست زمستان را برای من و خانواده ام گرم تر نماید".

     باشنده گان ۱۹ قریۀ این ولسوالی به  کمک های دسترخوان ملی نیاز جدی داشتند و در مرحلۀ اول توزیع کمکهای دسترخوان ملی شامل بودند. تا حال کمک های دسترخوان ملی در ۳۴ ولایت کشور، ۱۱۴ ولسوالی، ۲۸۸ قریه و برای بیش از ۱۷۲ هزار خانواده  به ارزش ۱.۱۵ میلیون افغانی  بسته های کمکی توزیع گردیده است.