در شب های سرد زمستان کمک های دسترخوان ملی مصرف یکماهۀ خانوادۀ ام است

از اثر شیوع ویروس کرونا در افغانستان مردم به مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شد ند. قریۀ سرنخ که در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان در شمال کشور موقعیت دارد و ۱۴۶ خانواده در آن زندگی مینماید که از اثر شیوع ویروس کرونا به مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده اند.

عبدالاحد یکتن از باشندگان قری میگوید:« با شیوع ویروس کرونا کار های روزانۀ ما متوقف شد، بیرون رفت وآمد کرده نمیتوانستیم، یک مقدار پولی که داشتیم آنرا در زمان قرنطین برای خریدن مواد خوراکی و ادویه مصرف کردیم، حالا زندگی ما بسیار خراب پیش میرود، زمانیکه از سوی برنامۀ دسترخوان ملی همراه ما کمک صورت گرفت در زندگی روزمرۀ ما تغییرات به میان آمده است، ما از کمک های برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات بسیارخرسند استیم ».

سلطان علی یکتن از باشندۀ این قریه این کمک را خرچ یکماهۀ فامیل خویش میداند « اگر زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی از سوی برنامۀ د سترخوان ملی همراه ما این کمک ها صورت نمی گرفت امکان داشت که ما زندگی خود را از دست میدادیم زیرا که برای خوردن چیری نداشتیم وکارهای ما نیزمتوقف شده است، اکنون که ازسوی برنامۀ د سترخوان ملی به ارزش ۴۰۰۰ افغانی  کمک های مواد خوراکی با ما صورت گرفته است خرچ یکماهۀ خانوادۀ ما میشود»

تا اکنون از طریق برنامۀ د سترخوان ملی در ۳۴ ولایت کشور در ۱۰۶ ولسوالی، در ۱۴۴۲ قریه با ۱۷۲ خانواده به ارزش ۷۰۰ میلیون افغانی کمک صورت گرفته است.