شب های زیادی را با فرزندان خود در گرسنگی گذراندیم

با شیوع ویروس کرونا در کشور دولت قرنطین را اعلان کرد وتمام کار ها متوقف شد، دولت  افغانستان با توجه به شرایط طرح برنامۀ د سترخوان ملی را ایجاد کرد، به اساس این طرح درسطح کشور در به 90 درصد خانواده ها این کمک ها توزیع خواهد شد. همچنان از سوی شورای انکشافی ولسوالی مندوزی ولایت لغمان برای 21 خانوادۀ بی بضاعت مواد کمکی توزیع گردیده است.

«عبدالهادی یکتن از باشنده گان این قریه که ۲۸ ساله است میگوید: من هشت فرزند دارم ، برادرم شهید شد که ۵ پسر و خانم از او بجا مانده است، از اثر شیوع ویروس کرونا هیچ کار وغریبی برایم پیدا نمی شود، شب های زیادی را با فرزندانمان درگرسنگی گذراندیم، امروز از سوی دولت یعنی برنامه د سترخوان ملی همراه ما کمک صورت گرفت، زن برادر بیوه ام نیز از این کمک ها مستفید شد حکومت درشرایطی سخت همراه ما کمک کرد و زند گی ما را نجات داد»

بختیار یکتن از باشنده گان قریۀ مندوزی میگوید: « مردم ما از سابق بسیار غریب هستند، به شمول من تمام باشنده گان ازطریق مزدوی رزق حلال بدست میآورند، با شیوع مرض کرونا تعدادی زیادی از باشنده گان قریۀ ما به مرض کرونا مبتلا شدند، ما زیاد متضرر شدیم، کارنیست وبا مشکلات زیاد روبرو هستیم، ازطریق برنامه د سترخوان ملی با ما کمک صورت گرفت، ما ازآن بسیار خوش استیم که در شرایط بسیار دشورا با ما کمک نمود»

تا اکنون ازطریق برنامۀ د سترخوان ملی در ۳۴ ولایت کشور در ۱۰۶ ولسوالی و ۱۴۴۲ قریه با ۱۷۲ هزار خانواده به ارزش ۷۰۰ میلیون افغانی کمک صورت گرفته است که این روند ادامه دارد.