اهمیت بسته های کمکی برای مردم

حکومت افغانستان برنامۀ دسترخوان ملی را به هدف مبارزه با عواقب منفی ناشی از ویروس کرونا در شهرها و دهات افغانستان طرح نموده است. قریۀ غوریانیها که در ولسوالی کرخ ولایت هرات موقعیت دارند یکی از آن قریه ها میباشد که صدها خانوادۀ غریب در آن زندگی میکند. شورای این قریه به همکاری برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات زیر چتر دسترخوان ملی توانست به ۱۲۸ خانوادۀ فقیر کمک نماید.

     عبدالمجید که به اثر شیوع کرونا کار خویش را از دست داده است میگوید: "از برنامۀ دسترخوان ملی راضی هستیم و از دولت خود تشکری میکنیم که در این فصل زمستان به ما کمک کردند، ما خانواده های داریم که برای شب و روز به خوردن نان خشت ندارد، که یکی از آنها من هستم که روزهای روز به خوردن چیزی نداشتم، بسته های کمکی دسترخوان ملی به ما در این شرایط سخت بسیار مهم است و تشکری میکنیم از دسترخوان ملی و دولت که در این هوای سرد زمستان و تنگدستی به ما کمک کردند".

      در کنار عبدالمجید خانواده های دیگری که در این قریه از ولسوالی کرخ هرات از برنامۀ دسترخوان ملی مستفید شده اند خرسند بوده و این برنامه را شفاف میخواند. تا حال توزیع بسته های کمکی در ۳۴ ولایت کشور، ۱۰۶ ولسوالی، ۱۴۴۲  قریه و برای بیش از  ۱۷۲ هزار خانواده  به ارزش ۷۰۰ میلیون افغانی  بسته های کمکی توزیع گردیده است.