بخش ولایتي برنامه ملِی میثاق شهروندی در ولایت لوگر رسماً به فعالیت آغاز نمود

رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی شمیم خان کتوازی با هیئت همراه شان آقای نجیب امیری رئیس عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی، عبدالباری احمدزی رئیس عملیاتی برنامه ملی میثاق شهروندی در جریان سفر خویش به ولایت لوگر طی دیدار با والی لوگر عبدالقیوم رحیمی، مسوولین ولایتی و مردم این ولایت دفتر مدیریت ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی را در شهر پل علم افتتاح نمودند.  

در این مراسم، آقای کتوازی افتتاح دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی را به اداره ولایتی و مردم این ولایت تبریک گفت و اضافه نمود که برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگانهای محلی در چهار گذر مرکز لوگر شهر پل علم از طریق 20 شورای انکشافی در بخش های بهسازی کوچه ها، ارایه تسهیلات برق، اعمار پارکهای تفریحی و توانمند سازی زنان پروژه های مختلف را تطبیق خواهد نمود.  

به گفته وی، حکومت همیش برای رفاه، تعلیم و تربیه و انکشاف مردم خویش کار و فعالیت مینماید. هدف از برنامه ملی میثاق شهروندی اینست که مردم از طریق انتخاب پروژه ها در تصمیم گیری و فعالیت های انکشافی سهیم شوند.

در پایان مراسم، آقای کتواری از مردم لوگر خواست تا برای انسجام امور با اداره ولایت کاملاً همکار باشند.