آغاز برنامه دسترخوان ملی در شهر کندهار

برنامه دسترخوان ملی مربوط اداره مستقل ارګانهای محلی تحت برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر کندهار واقع در ناحیه دهم تطبیق میګردد که به تاریخ ۲۷ قوس سال ۱۳۹۹در شورای انکشافی خوشحال رسما آغاز ګردید.

در این افتتاحیه شاروال کندهار، رئیس عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی، رئیس ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی کندهار، مسؤلین مؤسسات همکار، بزرګان شورای انکشافی مذکور، موسفیدان و جوانان اشتراک کرده بودند.

در شورای مذکور به ۳۹ خانواده نیازمند به ارزش ۴۰۰۰ افغانی معادل پنج قلم مواد غذایی که شامل ۲۰ کیلو برنج، یک بوجی آرد، ۵ لیتر روغن، ۳ کیلو لوبیا، ۶ دانه صابون میباشد توزیع ګردید؛ قابل یاد آوریست که در شورای انکشافی مذکور به تعداد ۲۲۱ خانواده نیازمند موجود میباشد که به ترتیب از طریق شورا مواد غذایی بالای آنها تقیسم میګردد. ضمناا باشنده های شورای خوشحال از آغاز برنامه دسترخوان ملی اظهار خوشی کردند.

در اخیر شاروال کندهار در تطبیق برنامه دسترخوان ملی رول موسفیدان، ملا امامان و جوانان را بارز وضروری دانسته و از مردم خواست که بسته های کمکی را با ایمانداری کامل به خانواده های نیازمند برسانند.