در شهر کندهار کمیته مدیریتی ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی ایجاد گردید

در تالار کفرانس مقام ولایت کندهار کمیته ولایتی مدیرتی برنامه ملی میثاق شهروندی، کمیته مدیریتی به سطح ولسوالی و کمیته مدیرتی به سطح شاروالی تشکیل گردید.

در این مراسم برعلاوه تورن جنرال زلمی ویسا والی ولایت کندهار، معین پالیسی وزارت مالیه، معین وزارت معارف، معین وزارت صحت عامه،  محترم غلام رسول رسولی مسؤل بخش روستایی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات، مسؤل بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگان های محترم داکتر صبغت الله، رؤسای سکتوری، تعدادی از ولسوالان ، نماینده گان شوراها و همکاران برنامه ملی میثاق شهروندی اشتراک نموده بودند.

در نخست والی ولایت کندهار با سخنرانی خویش این مراسم را افتتاح نمود و برنامه مذکور را در تامین روابط میان دولت و مردم مهم شمرد. نامبرده افزود که از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی در لسوالی ها و شهرها در بسیاری از کارها پیشرفت صورت گرفته و در حال جریان است و برای تعداد زیادی از مردم محل نیز زمینه کار ایجاد شده است. والی از رهبری و کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی خواهان عملی نمودن پروژه های بنیادی در ولسوالی ها و شهر ها گردید، در پایان موصوف از همکاری خویش ابراز اطمینان نمود.

به همین ترتیب معین هر وزارت به نوبه خویش رول هر وزارت را در تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی برای حاضرین معلومات ارایه نمودند.

مسؤل بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی برای تمام اشتراک کننده گان این مراسم در مورد فعالیت ها و پلان های آینده برنامه ملی میثاق شهروندی پریزینتیشن ارایه نمود هم چنان گفت که شوراها محدود به تطبیق پروژه ها نباید باشند و باید در جامعه برای حل مشکلات مردم کار نمایند.

در این نشست بر اثر بحث ها و فعالیت های گروپی کمیته ها به سطوح ولایت، ولسوالی و شاروالی تشکیل گردید و تمام اشتراک کننده گان در مورد بهبود هر چه بهتر امور با همدیگر نظریات خویش را شریک نمودند.